Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vad är flockimmunitet?

2020-05-11

Flockimmunitet innebär kortfattat att när tillräckligt många i en befolkning blivit immuna mot en viss smittsam sjukdom så avstannar smittspridningen. Då skyddas även de som inte är immuna från att smittas.

En infektion innebär att kroppen har angripits av ett smittämne såsom bakterie, virus eller svamp. Kroppens immunförsvar skyddar oss mot dessa smittämnen genom att aktivera olika celler i immunförsvaret som kan bekämpa inkräktarna på olika sätt. Infektioner ger oftast upphov till ett immunologiskt minne, vilket innebär att nästa gång vi träffar på samma smittämne kan vårt immunförsvar snabbt bekämpa inkräktaren och vi blir inte sjuka. Det kallas att vi har blivit immuna. Vid en del infektionssjukdomar blir vi immuna för resten av livet, vid andra en kortare tid eller inte alls.

Flockimmunitet kan uppstå på två sätt. Vaccinering är en medveten strategi för att uppnå flockimmunitet. Om tillräckligt många vaccineras skyddas även de som av någon anledning inte kan vaccinera sig. Om vaccin saknas, uppstår flockimmunitet som en naturlig följd när tillräckligt många personer i en befolkning blivit smittade, tillfrisknat och då blivit immuna.

Smittans reproduktionstal, R

Ju smittsammare en sjukdom är desto större andel i en befolkning måste bli immuna för att flockimmunitet ska uppstå. Sjukdomens smittspridningsförmåga brukar anges som smittans reproduktionstal, R. Det är ett mått på hur många varje smittad person i genomsnitt smittar i en helt oskyddad befolkning. R-värdet sjunker allt eftersom immunitet uppstår eller om andra åtgärder vidtas. Mässling, som är extremt smittsamt, har ett R-värde på ungefär 15 vilket innebär att varje smittad person i genomsnitt smittar 15 nya personer i en population som saknar immunitet. Om R-värdet är lägre, till exempel 2, innebär det att varje smittad i genomsnitt smittar 2 nya individer. Ju högre R-värde, desto större andel av befolkningen måste vara immuna för att flockimmunitet ska uppnås. För mässling måste cirka 95 procent vara immuna medan det räcker med drygt 50 procent om R-värdet är 2.

Läs mer om flockimmunitet och R-värden i artikeln Så funkar smittornas matematik, Forskning och framsteg, nr 4/2020

Vad vet vi om covid-19 i dagsläget?

SARS-CoV-2-viruset som orsakar covid-19 är ett nytt virus som vi fortfarande har för lite kunskap om. Utifrån det vi vet idag har covid-19 troligen ett R-värde på 2-3 vilket skulle kräva att ungefär 50-70 procent av befolkningen behöver bli immuna för att smittspridningen ska avstanna. Mycket har varit oklart kring immunitet mot covid-19 men den 4 maj 2020 skriver Folkhälsomyndigheten följande på sin hemsida: ”Den som har antikroppar i blodet efter covid-19-infektion bedöms ha någon form av skydd när man träffar på viruset en andra gång. Skyddet tros minska gradvis under första året, och skyddet på längre sikt varierar sannolikt mellan individer.”

Text och illustration: EVA BARTONEK ROXÅ

Faktagranskat av Joakim Esbjörnsson-Klemendz, docent i virologi vid Lunds universitet

Tema:
Smittor, pandemier och covid-19