Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny forskning ger bättre diagnostik vid lungcancer

2022-05-19

I dag finns stora möjligheter att ge lungcancerpatienter en förbättrad behandling. – Vi har fått fram ny forskning som ger direkta resultat i vården och kan öka överlevnaden genom underlag för nya behandlingar för lungcancerpatienter, säger Hans Brunnström, docent och patolog.medelålders man pekar med fingret mot en datorskärm

Forskningen är något av en livsstil. Hans Brunnström, docent och patolog, har bidragit till ny forskning som ger bättre diagnostik vid lungcancer. Han arbetar antingen vid mikroskopet eller vid datorn. Här analyserar han små delar av infärgade vävnadsprover för att upptäcka ett mönster eller förstorar delar av ett vävnadsprov på datorskärmen.Vad styr vilken cancerbehandling som har bäst effekt? Cancerbehandling utformas numera efter varje individ. En rad olika tumöregenskaper spelar stor roll, förutom att det handlar om vilken typ av cancer och var cancern har uppstått. Om cancern har spridit sig från andra organ till lunga gäller ofta andra tumöregenskaper.

– Vi kan i dag hjälpa cancerpatienterna på ett helt annat sätt och analysera olika gener. Vi behöver veta exakt vilka markörer som är säkrast för att cancerläkaren, onkologen, ska välja en viss behandling. Som forskare och patolog är det lite av en utmaning att hitta den bästa, exakta, precisionsmedicinen. När jag ska hjälpa patienter som ska få en brådskande behandling behöver jag hålla ett visst tempo för att göra en analys, säger Hans Brunnström, docent och patolog på Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik.

Kan öka överlevnad

Jämfört med för 30 år sedan har det stor betydelse vad patologen kommit fram till. Patologen är en specialistläkare, som specialiserar sig på diagnostik av sjukdomar och hälsotillstånd.

– Vi måste ställa rätt diagnos för att välja rätt tilläggsanalyser som styr behandlingen. I den kliniska situationen har vi ofta mycket lite vävnad eller celler att undersöka. De flesta lungcancerfall kan inte opereras. Då är det viktigt att vi ställer rätt diagnos och kan öka överlevnaden, säger Hans Brunnström, patolog, specialistläkare, vid Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik.

Bättre riktlinjer kommer

Kanske kan det liknas vid att lägga ett gigantiskt pussel. Det behövs ett oerhört detaljerat underlag med proteiner och gener, ärftlig arvsmassa, för att ge patienter exakt behandling. Patienter ska få rätt vård med hjälp av rätt markörer.

– Min forskning handlar mest om förbättring av diagnostik av lungcancer. Det är väldigt intressant att forska! Många uppdateringar om behandlingar kommer. Vi gör hela tiden nya och bättre riktlinjer för vården av lungcancerpatienter varje år, säger Hans Brunnström, som även är docent vid Lunds universitet.

Genförändringar viktiga

Med olika markörer och analyser kan man undersöka proteiner i tumörceller och förändringar i cellernas gener i arvsmassan. Men det är inte meningsfullt att välja alla markörer för varje fall för att hitta rätt behandling. För Hans och hans forskarkollegor är det en drivkraft att hitta nya pusselbitar som gör det lättare för läkaren att välja exakt rätt behandling.

– Förändringarna i generna, mutationerna, styr vilken riktad målriktadbehandling som vi kan använda. Undersökning av vissa proteiner kan avgöra om vi kan ”slå ihjäl” cancerceller med immunterapi. Med hjälp av detta har vi ett bättre underlag för att ge bättre behandling.

Behovet är stort av målstyrda behandlingar, eftersom de generellt har betydligt bättre effekt än traditionella cytostatika.

– Med rätt diagnos kan vi sätta in rätt behandling även vid svåra fall. Men vi vill göra så bra analyser som möjligt för att ge underlag för rätt typ av behandling, då det ofta finns begränsat med tumörceller från provtagning.

Hjälper patienterna

Efterhand blir nya kombinationer av gener och styrd behandling verklighet. Detta kan fungera direkt i den kliniska vården och hjälpa lungcancerpatienter.

– Det finns hela tiden nya saker att förbättra och det kommer nya frågeställningar från specialistläkare inom cancervården: ”Varför har vi inga tydliga svar på hur den här behandlingen verkar för just den här patienten?”

Som forskare har Hans Brunnström dagliga avstämningar med olika specialistläkare inom onkologi för att hjälpa patienten att få bästa behandlingen. Han informerar även kollegor om den senaste patologiforskningen:

– För mig är forskarrollen en bra kombination av att hjälpa människor och av att vara naturligt nyfiken!

Text och bild: LISELOTTE ÖSTERLIND

Artikeln är tidigare publicerad av Medicinsk service vid Region Skåne

 

Om markörer och behandlingar

  • Vad är en markör? För att undersöka proteiner används ofta antikroppar som markörer. På små minimala vävnadsbitar som är ”några få mikrometer tjocka” görs infärgning så att man ser skillnader mellan olika markörer. Det kan finnas flera varianter av en och samma markör.
  • Hans Brunnströms senaste forskningsprojekt visar att de internationella riktlinjer, som finns kring varianter av vissa markörer, är den bästa rekommendationen för patologer att ställa diagnos. Det ger bästa underlaget till onkologer som står inför att välja rätt behandling till patienten.
  • Immunterapi är ett sätt att förmå kroppens immunförsvar att angripa cancerceller. Immunterapi – Vad är immunterapi och hur går det till? (cancerfonden.se)
  • Målstyrd behandling riktar sig mot en specifik defekt, en felaktighet i cancercellerna för att bekämpa cancern.

Odla tumörceller

Går det att odla tumörceller? Hans Brunnström tänker ta reda på mer i ett nytt forskningsprojekt för att hitta ännu bättre behandling. Kanske finns det bättre modeller för att hitta rätt läkemedel ”utanför patienten” genom att helt enkelt odla fram cellerna på laboratoriet.

– Vi driver även en mer experimentell linje med odling av tumörceller. Vår förhoppning är att etablera en bättre modell för så kallad preklinisk läkemedelsscreening. Det är mycket spännande, men det är nystartat. Vi har inga resultat att visa ännu, säger Hans.

Forskningsprojekt vid Lunds universitet: Histopatologisk och molekylär diagnostik av lungcancer (portal.research.lu.se)

 

Tema:
Möt människorna bakom forskningen