Lewy body sjukdom – kliniska studier

Lewy body sjukdom – kliniska studier
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2016-11-02
Elisabet Londos installerades som professor i psykiatri med särskild inriktning mot demenssjukdomar och kognition den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Lewy body-sjukdom (LBS) är enkelt uttryckt en blandning mellan Parkinsons och Alzheimers sjukdom, sett till sjukdomsprocesserna och bristerna på signalämnen. Glömska, som vanligen förknippas med Alzheimers sjukdom, är mindre vanligt vid LBS, där andra kognitiva symptom dominerar, som svårigheter med avståndsbedömning och långsamhet i tanken. Kärnsymptomen är (1) parkinsonism, ofta utan skakningar,…
Läs mer

Primärvårdsforskning med äldrefokus

Primärvårdsforskning med äldrefokus
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2016-11-02
Ulf Jakobsson installerades som professor i hälso- och vårdvetenskap den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Skillnaden mellan ett gott åldrande och ett dåligt eller mindre gott åldrande beskrivs ofta som balansen mellan hälsa och sjukdom. Ålder är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av sjukdomar och skador, och när medellivslängden ökar i befolkningen ökar samtidigt andelen multisjuka äldre. Men åldrandet är inte en enskild process utan en kombination av flera…
Läs mer

På jakt efter åderförkalkningsplack

På jakt efter åderförkalkningsplack
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-11-02
Isabel Gonçalves installerades som professor i kardiologi med särskild inriktning mot kärlforskning den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Hjärtinfarkt och stroke är två av de viktigaste orsakerna till dödlighet och sjukdom i världen. Många som drabbas får svåra funktionshinder eller avlider innan de når sjukhus. En vanlig orsak är att en förträngning, ett så kallat åderförkalkningsplack, brister och en blodpropp bildas. Ett farligt plack är inflammerat och innehåller mycket fett. Tidig identifiering…
Läs mer

Molekylära kartor som vapen mot cancer

Molekylära kartor som vapen mot cancer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Vad forskar du om?
2016-11-02
David Gisselsson Nord installerades som professor i professorn i medicinsk forskning, särskilt molekylär patologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Cancer kommer inom en snar framtid att vara den vanligaste dödsorsaken i vårt samhälle. Det största problemet i modern cancerbehandling är att cancerceller förändrar sin arvsmassa och sina egenskaper efterhand som en tumör växer. När en tumör väl upptäcks innebär detta ofta att sjukdomen inte är enhetlig utan består av celler…
Läs mer

Hiv och tuberkulos i globalt perspektiv

Hiv och tuberkulos i globalt perspektiv
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Infektioner, Vad forskar du om?
2016-11-02
  Per Björkman installerades som professor i infektionsmedicin den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Under det senaste årtiondet har tillgången till livräddande behandling mot hiv i världen ökat dramatiskt. De hiv-program som lanserades i början av 2000-talet utgör den största – och hittills mest lyckade – satsningen på global hälsa någonsin. Men hur kan vi säkerställa att dessa insatser fortsätter att fungera och undvika bakslag? Även om principerna för hiv-behandling är…
Läs mer

Psykisk hälsa mitt i livet

Psykisk hälsa mitt i livet
Nyckelord: , ,
Kategori: Psykisk (o)hälsa, Vad forskar du om?
2016-11-02
Ulrika Bejerholm installerades som professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Min forskning handlar om att stärka människors psykiska hälsa. Idag drabbas alla någon gång i livet av psykisk ohälsa, direkt eller indirekt. Det handlar om allt från vanliga besvär som stress och ångest till svårare psykisk sjukdom. Att utveckla insatser som hjälper i olika livssituationer, i olika miljöer och för olika målgrupper är därför centralt. Vi…
Läs mer

Nya fynd om hjärttransplanterade med PH

illustration av ett hjärta
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-10-28
Omkring 200 000 personer i Sverige har diagnosen vänstersidig hjärtsvikt, en folksjukdom där majoriteten av patienterna är äldre. Över hälften av dessa förväntas dessutom utveckla pulmonell hypertension (PH), ett onormalt högt blodtryck i lungornas blodkärl. Kombinationen är ett allvarligt tillstånd som det saknas effektiva läkemedel mot och som försämrar de drabbades chans att överleva. – Den optimala behandlingen är en hjärttransplantation, men eftersom antalet donatorer av organ är begränsat, så är det av yttersta vikt att…
Läs mer

Strokestudie visar på brister i det långsiktiga omhändertagandet

Strokestudie visar på brister i det långsiktiga omhändertagandet
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2016-10-21
Varje år insjuknar 25-30 000 personer i Sverige i stroke. De flesta som överlever har fysiska eller kognitiva nedsättningar i någon utsträckning. Flertalet behöver rehabiliteras innan de så småningom kan återgå till ett mer normalt liv. Nu visar riksomfattande studier att en av fem patienter rapporterar att behoven av rehabilitering inte är tillgodosedda ett år efter stroke. Utbudet av rehabiliteringsinsatser till strokepatienter skiljer sig mycket beroende på var i landet patienten bor och var denne får behandling.…
Läs mer

Sårläkning efter infektion snabbare och bättre med undertrycksmetod

Sårläkning efter infektion snabbare och bättre med undertrycksmetod
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner, Medicinsk teknik, Vad forskar du om?
2016-10-18
Kortare sårläkningstid, färre omläggningar och möjlighet att lämna sjukhuset tidigare. Det är fördelar vid undertrycksbehandling av sårinfektioner i samband med kärlkirurgi vid ljumske. Metoden, som blivit allt vanligare, är också kostnadseffektiv. Det framkommer i en avhandling från Lunds universitet där metoden genomgått en första större vetenskaplig utvärdering. Bilden visar hur undertrycksbehandling av ett sår fungerar. Illustration: Stine Høxbroe, Copenhagen, Denmark I samband med kirurgi löper patienten risk att drabbas av infektion…
Läs mer

Forskare kartlägger lungtransplanterades upplevda hälsa

Forskare kartlägger lungtransplanterades upplevda hälsa
Nyckelord: , ,
Kategori: Vad forskar du om?
2016-10-07
Transplantation av lungor är idag en etablerad behandlingsform vid svår lungsjukdom. Överlevnaden efter en lungtransplantation har succesivt ökat genom åren men samtidigt kan medicinsk och teknologisk framgång inte enbart mätas i överlevnad. Lika viktigt är hur kvalitén på det liv man överlever till ser ut i form av komplikationer och symtom. Martina Lundmark forskar på hur de lungtransplanterade upplever sin hälsa, och skriver nedan själv om sin forskning. I ett nytt forskningsprojekt ska forskare från…
Läs mer