Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lokal hiv-behandling kan hjälpa fler i låginkomstländer

2017-10-20
Laboratorietekniker vid Dhera vårdcentral undersöker ett sputumprov(upphostningsprov) med mikroskop i jakt på tuberkulos.

Att behandla hiv-patienter med samtidig tuberkulos är en utmaning för världens låginkomstländer. Men det går att ge säker behandling även med små medel. Det visar en avhandling från Lunds universitet med fokus på lokal hiv-vård vid hälsocentraler i Etiopien.

En WHO-rapport som presenterades tidigare under 2017 visar att resistensen mot hiv-läkemedel ökar kraftigt.

– Det är mycket viktigt att hiv-behandlingen fungerar väl. Problemen med resistens ökar stort om behandlingen sviktar, berättar Anton Reepalu, doktorand vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

I sin avhandling har han under fyra års tid studerat hiv-behandlingen på plats vid några av Etiopiens vårdcentraler. Det har funnits farhågor om att den billigare och förenklade hiv-vård som ges vid vårdcentralerna skulle vara sämre än traditionell sjukhusvård och bidra till ökad resistens.

Överraskande resultat

Ungefär en femtedel av de hiv-positiva som studerades i Etiopien hade även tuberkulos. De är en särskild riskgrupp för komplikationer och spridning av resistens, och fokus har därför varit på dessa. Anton Reepalu undersökte hur väl den lokala vården med antiretroviral terapi (en kombinationsbehandling mot hiv) fungerar bland dem som bär på både hiv och tuberkulos:

– Hiv-patienter med samtidig tuberkulos svarade lika på behandlingen som de med endast hiv. Och när patienten svarar bra på behandlingen är också risken för resistens låg. Resultaten är en positiv överraskning, eftersom vi befarade sämre behandlingsresultat för denna grupp, kommenterar Anton Reepalu avhandlingens slutsatser.

Gryning i den etiopiska staden Adama, som utgjorde basen för studierna.

I många länder i världen har ökningen av antalet hiv-positiva minskat eller avstannat. Samtidigt är risken för krympande resurser i hiv-vården på grund av lägre anslag och nedprioritering en realitet. Det blir därför än viktigare att kunna erbjuda en kostnadseffektiv och säker vård nära patienterna, menar Anton Reepalu.

Lokal vård blir superlokal i pilotprojekt

I linje med detta undersöks och diskuteras i avhandlingen nya angreppssätt som ytterligare kan förbättra den hiv-vård som drivs under knappa förhållanden.

Bland annat utvecklade forskargruppen ett enkelt test för användning vid vårdcentraler. Det kan identifiera patienter med särskilt hög risk att utveckla virologisk svikt efter det att antiretroviral terapi satts in. På så vis skulle möjligheterna öka att rikta mer avancerad och kostsam behandling till dem som bäst behöver den.

Avhandlingen pekar också på möjligheter knutna till hälsomyndigheternas pilotprojekt för hiv-behandling vid s.k. health posts. Dessa är ännu mer lokalt belägna än vårdcentralerna och saknar  helt sjuksköterska eller läkare. De bemannas istället av en person med en enklare, ettårig sjukvårdsutbildning. Initiativet behöver utvärderas vetenskapligt.

– Målet är att avlasta vårdcentralerna och kunna erbjuda alla behövande hiv-behandling, säger Anton Reepalu.

Till studierna i avhandlingen inkluderades drygt 800 hiv-positiva personer vid sammanlagt fem etiopiska vårdcentraler. Individerna följdes upp till fyra år efter påbörjad antiretroviral terapi.

Text och porträttfoto: BJÖRN MARTINSSON
Foton från Etiopien: ANTON REEPALU