Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Möjligt att minska stråldos vid barnundersökningar

2017-10-04

Vid Skånes universitetssjukhus har stråldosen vid bukundersökning på barn nyligen minskats med en tredjedel. Det är vid undersökning med datortomografi som minskningen skett, en allt mer använd avbildningsteknik inom medicin. Bakgrunden är resultaten i en ny avhandling från Lunds universitet.

Datortomografi (skiktröntgen) är ett av de viktigaste verktygen för att ställa korrekta diagnoser inom hälso- och sjukvården. Bildkvaliteten är hög vilket har bidragit till en ökad användning. Men i jämförelse med andra medicinska avbildningstekniker ger datortomografi ofta höga stråldoser, en fråga som sysselsätter både forskare och teknikutvecklare:

Marie-Louise Aurumskjöld. Foto: Matz Nilsson

– Det är inom just datortomografi som de största vinsterna finns att hämta. Tidigare kartläggningar har visat att datortomografi genererar mer än hälften av den samlade stråldosen från medicinsk bilddiagnostik trots att de flesta undersökningar sker med vanlig röntgen eller andra tekniker, berättar Marie-Louise Aurumskjöld, nyligen disputerad vid Lunds universitet och sjukhusfysiker vid Skånes universitetssjukhus.

Svårare att uppnå bra bilder av barn

Resultaten visar att det gick att minska stråldosen rejält och samtidigt uppnå en tillräckligt god bildkvalitet. Dels vid hjärndiagnostik på vuxna, dels vid bukundersökning av barn.

I studierna, som ägde rum vid Skånes universitetssjukhus i Lund, minskades stråldosen med ungefär 30 procent. Hur mycket det går att minska stråldosen kan dock variera beroende på stråldosnivån i utgångsläget samt vilken utrustning som används, förklarar Marie-Louise Aurumskjöld.

Bakgrunden är att det på sjukhusen pågår ett teknikskifte. Ny apparatur installeras där alternativa beräkningsmodeller finns tillgängliga. Därmed öppnas möjligheter att sänka stråldoserna drastiskt.

De nu aktuella metoderna baseras på iterativ rekonstruktion (IR). IR är i sig inte nytt, men har tack vare kraftfullare och billigare datorer blivit möjlig att tillämpa i stor skala. Innan den kan ta plats i vardagens sjukvård krävs dock noggranna undersökningar där bland annat bildkvalitet och stråldos analyseras.

Marie-Louise Aurumskjöld har i sin avhandling gjort ett flertal undersökningar av möjligheterna att använda IR vid datortomografi. Studierna har fokus på avbildning av hjärna, lever och bukorgan. Det är organ där det traditionellt krävts hög stråldos för att erhålla bilder med god kontrast. Hon har även intresserat sig för barnundersökningar:

–  Det är särskilt angeläget att minimera stråldosen vid undersökningar av barn, berättar Marie-Louise Aurumskjöld.

Samtidigt som barn är extra känsliga för strålning måste man ofta använda en relativt hög stråldos för att få tillräckligt god bildkvalitet. Det beror på att organ och vävnad är svårare att urskilja än på en fullt utvecklad, vuxen person.

Stor potential för ytterligare sänkningar

Hon bedömer att potentialen att sänka stråldoserna är betydligt större än hennes studie visar. Både med IR och med de mer avancerade modellbaserade varianter av IR som också finns:

–  Jag tror att det för flera typer av undersökningar kan vara möjligt att minska stråldosen till mindre än hälften av dagens nivåer. I framtiden behöver vi kanske bara en bråkdel av de stråldoser vi använder nu. Med minskad strålning kan det också bli aktuellt att använda datortomografin vid fler medicinska undersökningar än idag, eftersom den höga bildkvaliteten är eftertraktad.

Marie-Louise Aurumskjöld anser samtidigt att det är viktigt att inte vara alltför snabb i övergången till IR. Utseendet på IR-bilder är nytt och annorlunda – därför är det viktigt att radiologerna som granskar bilderna ges tid och utrymme att lära sig att tolka dem korrekt.

Avhandlingens resultat visar också att det med hjälp av IR går att göra tunna bildskikt med en bibehållen hög bildkvalitet, något som ökar detaljeringsgraden och kan bidra till förbättrade diagnostikmöjligheter.

Avhandlingens studier har skett med data från patientundersökningar och undersökningar av s.k. fantom. Studierna har bekostats av Region Skåne.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Avhandlingen

Optimisation of image quality and radiation dose in computed tomography using iterative image reconstruction