Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Röker din tonåring?

2018-01-18

Många föräldrar till barn i årskurs sju till nio svarar nej på frågan men då är risken stor att de har fel. Forskning har visat att föräldrar till barn i åldrarna 13 till 16 år har dålig koll på sina barns tobaks-, alkohol- och narkotikavanor. Sämst var kunskapen hos föräldrar till de yngsta barnen, där endast 5 procent av föräldrarna kände till att deras tonåring hade varit berusad av alkohol.

Foto: Colourbox

– En möjlig förklaring till att föräldrar till de yngsta vet minst är att man helt enkelt inte vill tro det om sin 13- eller 14-åring som man fortfarande betraktar som ett barn. En annan förklaring skulle kunna vara att de som går i årskurs nio kanske har lättare att berätta att de har rökt eller druckit alkohol, säger Jonas Berge, läkare i psykiatri vid Region Skåne och forskare vid Lunds universitet.

Hans resultat bygger på en studie av cirka 1400 ungdomar och deras föräldrar. De följdes under tre år, från årskurs sju till årskurs nio och fick under denna tid återkommande besvara enkäter om sina egna, respektive sina barns, alkohol-, tobak- och narkotikavanor. Främsta syftet var att undersöka hur mycket föräldrarna kände till om sina barns vanor och resultatet var ganska nedslående.

Få föräldrar visste

Medan ungefär hälften av ungdomarna i årskurs nio uppgav att de hade druckit alkohol eller rökt cigaretter, hade föräldrarna en annan bild av verkligheten. Endast 5 procent av föräldrarna till barn i årskurs sju visste om att deras barn varit berusade mot 26 procent i årskurs nio. När det gäller rökning visste 14 procent av föräldrarna att deras sjundeklassare hade rökt, mot 21 procent av föräldrar till barn i årskurs nio. För narkotika gick det inte att få fram några statistiskt tillförlitliga siffror, eftersom det var så pass få högstadieungdomar som rapporterade att de hade använt narkotika. Men även här var tendensen att väldigt få föräldrar visste om sina barns narkotikabruk, och detta gällde för samtliga årskurser.

Studien visade också att föräldrar visste lite mer om sina döttrars alkoholvanor än om sönernas och ju bättre barnen presterade i skolan desto mindre visste deras föräldrar om deras rök- och alkoholvanor.

Läs mer: Föräldrar vet lite om sina barns drogvanor

Bättre koll på flickor

– Varför det är så kan man bara spekulera i. Att föräldrar har bättre koll på flickor skulle kunna tolkas som att man är mer orolig för att flickor ska råka illa ut och därför håller bättre koll på dem, men det skulle också kunna tolkas som att föräldrar faktiskt har lite bättre kontakt med flickorna, så att de vågar berätta. När det gäller skolprestationer kanske det är så att föräldrar till barn som presterar bra i skolan är mindre misstänksamma, att de har svårt att tro sådant om sitt duktiga barn, säger Jonas Berge.

Många studier har visat att ju tidigare ungdomar börjar med någon form av substansbruk, som alkohol, tobak eller narkotika, desto större är risken att de senare i livet fastnar i missbruk och andra relaterade problem. Att tidigt börja förebygga är därför viktigt, men vilka faktorer påverkar ungdomarnas risk att börja röka, dricka alkohol eller börja med narkotika?

Kompisar påverkar mer än föräldrar

Jonas Berge har undersökt om olika föräldrastilar kunde spela roll. Han jämförde fyra föräldrastilar; den auktoritativa, auktoritära, tillåtande och försumliga (se fakta) med avseende på om de kunde skydda barnen från att börja med alkohol, cigaretter eller narkotika.

– Tidigare studier har visat att den auktoritativa stilen, det vill säga föräldrar som är närvarande men ställer krav och har regler, skyddade bäst. Men våra resultat visade att föräldrastilen tycktes ha liten betydelse i den här åldersgruppen. Istället var det barnens umgänge och normbrytande beteende, både hos barnen och dem som de umgicks med, som spelade störst roll.

Läs mer: Föräldrar viktiga för att unga inte ska hamna i brottslighet

Bjud inte på alkohol

Som förälder kan den här typen av resultat, att det inte spelar någon större roll hur man är som förälder, kännas nedslående. Men det finns annat man kan göra – som till exempel att inte bjuda sina barn på alkohol hemma.

– Här visar forskning att ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma dricker sig oftare berusade utanför hemmet än de som inte blir bjudna på alkohol, och att de även röker i större utsträckning, säger Jonas Berge.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ


TEMA: Beroende

Följande podd och artiklar ingår i vårt tema om beroenden:

 

 

 

Tema:
Beroende