Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tema cancer: Snabbare vårdkedja vid bröstcancer

2010-12-14

 

Skånska kvinnor drabbas oftare av bröstcancer än andra svenska kvinnor. Väntetiderna är bland de längsta i landet.

För att höja kvaliteten vill kirurgen Lisa Rydén slå ihop dagens uppsplittrade bröstcancervård och därmed få kortare väntetider, snabbare vårdkedjor och bättre kontinuitet för patienterna i Skåne.

Överlevnaden i bröstcancer har stadigt förbättrats – fem år efter cancerbeskedet lever närmare nio av tio patienter. Det gäller för Skåne liksom för resten av landet.

För att ytterligare förbättra överlevnaden måste det gå snabbare i hela vårdkedjan. Bättre tillgänglighet till diagnostik, tydligare fördelning av vem som ska göra vad och bättre psykosocialt stöd för patienterna är exempel på angelägna åtgärder.

Den totala tiden från remiss till besked om fortsatt behandling kan vara upp till 70 dagar i Södra sjukvårdsregionen, där Skåne ingår. Tillsammans med Sydöstra regionen (Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län) är de ensamma i landet att överstiga 50 dagar.

Sedan något år tillbaka bedrivs all mammografi i Region Skåne på ett nytt samordnat sätt.

Detta har lett till ökat deltagande och sannolikt något fler nyupptäckta cancerfall i det korta tidsperspektivet – även om hälsokontroller med mammografiscreening enbart står för en tredjedel av samtliga upptäckta bröstcancerfall i Skåne.

Andelen är för övrigt densamma som i resten av Sverige.

Brister i hela vårdkedjan

Framtiden får visa om ett ökat deltagande i screening har betydelse för överlevnaden, anser Lisa Rydén, överläkare och bröstcancerkirurg i Lund.

– Vi kan ytterligare förbättra överlevnaden, men då måste vi jobba systematiskt med hela vårdkedjan och optimera varje del. Det är viktigt att effektivisera där det går, säger hon.

Det finns brister i hela vårdkedjan från en kvinnas första symtom till det psykosociala stödet under rehabiliteringen.

– Många patienter upplever en brist på helhetssyn vad gäller hälsa och livssituation, säger Lisa Rydén.

– Det är angeläget att förbättra tillgängligheten och att likartad vård erbjuds alla kvinnor med symtom på bröstcancer. Idag brister det på många håll i vårdkedjan. Till exempel tar det ofta oacceptabelt lång tid för patienter att få diagnosbesked och att komma till operation och uppföljande behandling, säger Lisa Rydén.

Framsteg på det medicinska området

Utvecklingen inom det medicinska området går dock framåt; det kommer bättre läkemedel, mer effektiva röntgenapparater och forskningen kartlägger allt mer om cancerns grundläggande biologi, konstaterar hon.

Men utvecklingen av vårdkedjan och introduktionen av nya medicinska rön går trögt i en politiskt styrd verksamhet som kännetecknas av många mellanchefer och av en kortsiktighet, som bland annat leder till att duktiga medarbetare söker sig bort.

Mot detta ställer hon en vision om något annat.

– Entreprenörskap, processtänkande, långsiktighet… Sådant som gör att alla vi som arbetar i bröstcancervården kan känna delaktighet. Vår verksamhet omfattar så många patienter och jag skulle gärna se ett ”Brösthus” där man utifrån patienternas behov bygger upp verksamheten och har tillgång till de kringspecialiteter som behövs för att vården ska bli den bästa tänkbara.

–Här, säger Lisa Rydén, skulle patienterna få all den utredning, behandling och uppföljning som behövs.

Ur broschyren ”Cancer i Skåne – en väckarklocka för hela Sverige”. Utgiven 2010 av Skånes universitetssjukhus, divisionen för cancer och blodsjukdomar. Text/projektledning: Mix Public relations. Foto: Fredrik Hjerling.