Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Självtester visar risk för liv­mo­der­halscan­cer

2014-01-15

Införandet av regelbundna gynekologiska cellprover har halverat antalet fall av livmoderhalscancer. Men fortfarande får ungefär 420 kvinnor i Sverige sjukdomen varje år, och en tredjedel av dem dör av den.

Läkaren Lotten Darlin ger i sitt avhandlingsarbete från Lunds universitet två förslag som kan minska dödssiffrorna: ett enkelt självtest för HPV, humant papillomvirus, för dem som tycker gynundersökningar är obehagliga, och ett särskilt HPV-test för kvinnor som av åldersskäl är på väg ut ur kontrollsystemet.

Lotten Darlin
Lotten Darlin. Foto: Nina Nordh

De regelbundna cellprovskontrollerna pågår inte hela livet, utan har ett slutdatum som varierar i olika delar av landet. I Skåne slutar de när kvinnorna blivit 65 år, i resten av södra sjukvårdsregionen redan vid 60 år.

Test för HPV-virus

Lotten Darlins studier visar nu att många fall av livmoderhalscancer upptäcks just i sextioårsåldern – en fjärdedel först efter 65 års ålder. Hon tycker därför att sjukvården inte ska släppa ifrån sig de äldre kvinnorna utan ett särskilt, avslutande HPV-test.

HPV står för humant papillomvirus, ett virus vars infektioner på sikt kan ge livmoderhalscancer. Om ett HPV-test visar att en kvinna bär på detta virus bör man gå vidare med cellprov och eventuell behandling, menar Lotten Darlin. Om testet däremot visar att inga virus finns, är risken minimal för att kvinnan senare i livet ska få livmoderhalscancer.

Självtester för yngre kvinnor

Ett avslutande HPV-test skulle alltså lösa problemet för de kvinnor som av åldersskäl är på väg ut ur cellprovsystemet. Men de kvinnor som inte alls kommer till cellprovskontrollerna utgör ett annat problem. Hela 20 procent av alla kvinnor som kallats brukar utebli från kontrollerna, vilket är ett stort bekymmer.

– De fall av livmoderhalscancer som upptäcks genom cellproverna brukar vi kunna bota. Hos de kvinnor som inte går på cellprovtagning har cancern hunnit betydligt längre när den upptäcks. Det är för dessa kvinnor som sjukdomen kan leda till döden, säger Lotten Darlin.

självtest
Självtestet som användes i studien. Bild: Lotten Darlin.

Hon har i en av sina studier sållat fram 1500 kvinnor i lundatrakten som inte tagit cellprov på över nio år. Dessa kvinnor fick per post frågor om varför de uteblivit, och fick också en enkel utrustning för självtest (en bomullspinne och ett provrör med skruvkork).

Självtesten hade redan i en tidigare studie visar sig ge lika tydliga resultat som HPV-prover tagna av läkare, och ansågs även lätt att använda (läs mer i artikeln Enkelt självtest hittar virus som orsakar livmoderhalscancer). Av de 1500 kvinnor som fått testerna var det 15 procent som skickade in resultatet.

Alternativ till gynundersökning

– Det kanske inte verkar mycket. Men när det gäller den här gruppen – kvinnor som uteblivit från cellprovtagningarna i hela nio år – är det ändå en klar förbättring, menar Lotten Darlin.

Skälet till att man uteblivit var, enligt de flesta kvinnor som svarade, att gynundersökningar känns obehagliga, att de känner sig friska och/eller har ont om tid. Att själv kunna göra ett enkelt test som ger lika säkra resultat borde därför enligt lundaforskaren vara ett bra alternativ.

Om avslutande HPV-test respektive självtester ska tas med i vårdprogrammet för livmoderhalscancer är en fråga där kostnad och nytta måste vägas mot varandra på nationell nivå. Lotten Darlin hoppas att den frågan kommer att tas upp i framtiden.

– Det är i alla fall klart att det finns ett stort medicinskt värde i båda förslagen, säger hon.

Text: INGELA BJÖRCK

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet på Lunds universitets hemsida, 19 december 2013.