Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Positiva resultat vid utvärdering av kampanjen (H)järnkoll

2016-10-31

Personer som lever med en psykisk sjukdom möts ofta av stigmatisering vilket är ett allvarligt problem, för individen såväl som för samhället i stort. På uppdrag av Sveriges regering genomfördes därför kampanjen (H)järnkoll. Kampanjen som pågick under mellan 2009 och 2014 har nu utvärderats av forskare vid Lunds universitet – och positiva resultat kan visas upp rörande allmänhetens uppfattningar av psykisk ohälsa.

– Det har blivit bättre, men bara lite bättre – så det finns utrymme för mycket mer. Studierna som vi nu lägger fram visar på små och statistiskt säkerställda förändringar, förklarar Lars Hansson, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning vid Lunds universitet.

Kontinuerligt arbete viktigt

Lars Hansson Sigrid Stjernswärd Bengt Svensson (3) foto Ylva Nilsson
Lars Hansson, Sigrid Stjernswärd och Bengt Svensson, Lunds universitet, har utvärderat kampanjen (H)järnkoll. Foto: Ylva Nilsson

Utvärderingen av kampanjen har fokuserat på tre områden rörande allmänhetens uppfattningar om personer med psykisk ohälsa: attityder, förväntade beteenden och kunskaper.

– Talande nog visar studien att personer som har eller har haft nära kontakt med personer med psykisk sjukdom har ett bättre förhållningssätt, berättar Lars Hansson.

Ett centralt tema i kampanjen var därför aktiviteter med fokus på mötet mellan människor med och utan egen erfarenhet av psykisk sjukdom. Satsningar gjordes även på mediakampanjer, lokala projekt och medvetenhet hos arbetsgivare. (H)järnkoll tog fart i Västra Götaland, Uppland och Västerbotten och växte därifrån för att efter några år innefatta nästan halva Sverige. Störst effekter efter avslutad kampanj syns i de regioner kampanjen tog sin början, vilket indikerar att ett kontinuerligt arbete är viktigt.

Stigmatiseringens negativa påföljder

ballonger
Foto: Hjärnkoll

– Stigmatisering av personer med psykisk sjukdom är inget litet problem. Det kan faktiskt vara det största hindret för en bra livssituation, efter sjukdomen i sig, för de personer som lever med psykisk ohälsa.

Lars Hansson berättar vidare om att diskriminering och negativa attityder kan leda till att personer med psykisk sjukdom inte vågar berätta om sjukdomen för sin omgivning. Ett ytterligare problem är att personer med psykisk sjukdom ibland internaliserar omgivningens föreställningar, s.k. självstigmatisering, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Stigmatiseringen kan också medföra att man dröjer med att uppsöka vård. Det är en negativ spiral där stigmatiseringen är motorn.

Text och gruppbild: YLVA NILSSON