Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya rön kring aggressiv form av barnleukemi

2015-03-23
Laboratory microscope lens.Laboratory room

En aggressiv form av barnleukemi har oväntat få mutationer. Därför bör behandling inrikta sig på just den kromosomförändring som kännetecknar leukemitypen. Det är en av slutsatserna i en artikel som nyligen publicerats i Nature Genetics.

Akut lymfatisk leukemi (ALL) hos spädbarn yngre än 1 år, är en ovanlig och aggressiv sjukdom. Majoriteten av dem som drabbas har en genetisk förändring i Mixed Lineage Leukemia-genen, MLL, i sina sjuka celler, där MLL-genen sätts ihop med en gen från en annan kromosom.

För att öka förståelsen för hur leukemi hos spädbarn uppkommer och kan behandlas, har forskarna karakteriserat samtliga genetiska förändringar i leukemicellerna.

– Även om vi har kommit långt i vår förståelse för hur leukemier uppkommer finns det fortfarande ett stort behov av att förbättra klassificeringen av leukemier genom att identifiera genetiska markörer och gener som kan fungera som mål för nya behandlingar, säger Anna Andersson, forskare vid Lunds universitet och försteförfattare till studien tillsammans med Jing Ma, forskare vid St. Jude Children´s Research Hospital.

Unik inblick i sjukdomen

Med hjälp av bland annat helgenomsekvensering har forskarna studerat genförändringarna hos 65 spädbarn med ALL, varav 47 med genetiska förändringar i MLL-genen. Resultat ger en unik inblick i en aggressiv sjukdom och visar att spädbarn med denna form av leukemi har väldigt få mutationer i sina leukemiceller.

– Våra resultat visar att för överlevnaden för patienter med denna leukemiform ska öka så behöver vi sannolikt utveckla mediciner som riktar sig mot de genetiska förändringarna i MLL-genen eller mot gener som interagerar med dessa så att det cellulära maskineri som driver leukemierna kan stängas av,” säger Dr. James R. Downing, VD för St. Jude och huvudansvarig för studien.
– Det kommer inte att bli lätt, men vi hittade inga andra uppenbara mutationer mot vilka vi kan rikta behandlingen.

Förvånansvärt få mutationer

– Trots att sjukdomen drabbar mycket små barn var det förvånande att en så aggressiv leukemityp hade så få mutationer. Det är förmodligen den cancerform som har en av de lägsta mutationsfrekvenserna, säger Anna Andersson.

Nära hälften av spädbarnen med genetiska förändringar i MLL-genen hade aktiverande mutationer i en specifik signalväg (PI3K-RAS signalvägen). Något förvånande för forskarna var att dessa mutationer ofta återfanns endast i en liten del av leukemicellerna. Forskarna analyserade även leukemi hos spädbarn som fått tillbaka sin sjukdom efter behandling och fann då att dessa mutationer ofta saknades.

– Eftersom de aktiverande mutationerna ofta saknades vid återfallet skulle sannolikt patienterna inte vara hjälpta av mediciner som riktar sig mot dessa mutationer, säger Downing.

Påtaglig skillnad mellan spädbarn och äldre barn

Forskarna fann även att äldre barn med leukemi och genetiska förändringar i MLL-genen hade betydligt fler mutationer än spädbarnen. Nästan hälften av de äldre barnen hade dessutom mutationer i gener som kodar för epigenetiska kontrollgener, vilka är en typ av gener som styr aktiveringen av andra gener.

– Även om MLL också är en epigenetisk kontrollgen, så var det en påtaglig skillnad mellan spädbarn och äldre barn gällande frekvensen av mutationer i andra epigenetiska kontrollgener,” säger Anna Andersson.

– Upptäckten tyder på att det sannolikt är olika celler som omvandlas till leukemiceller hos spädbarn jämfört med äldre barn. Vi tror att hos spädbarn så sker den genetiska förändringen i MLL-genen i en cell som kräver få ytterligare mutationer för att omvandlas till en leukemicell. Tvärtom, hos de äldre barnen krävs fler mutationer och endast en förändring i MLL-genen är inte tillräcklig, säger Dr. Tanja Gruber, St. Jude.

Studien, som är den hittills mest omfattande när det gäller akut lymfatisk leukemi hos spädbarn, har utförts inom ramen för barncancerprojektet ”The Pediatric Cancer Genome Project” som utförs av St. Jude Children´s Research Hospital, Memphis, USA och Washington University School of Medicine, St, Louis, USA.

Text: KATRIN STÅHL

Nyhet från Lund universitet, 12 mars 2015