Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Miljonanslag till bättre behandling av bröstcancer

2011-02-22

 

Röntgenbild av bröst
Foto: Dreamstime

En fjärdedel av alla de 7000 kvinnor som årligen drabbas av bröstcancer riskerar metastaser, alltså återfall. De senaste åren har forskare vid Lunds universitet utvecklat en teknik som på förhand kan ta reda på vilka patienter som tillhör denna riskgrupp. Inom de närmaste två åren kommer metoden att börja testas av sjukvården i Lund och Malmö.

Nu får denna och annan forskning inom Bröstcancerinitiativet, som projektet kallas, 25 miljoner kronor av innovationsmyndigheten Vinnova. Projektet hör i sin tur till det tvärvetenskapliga cancercentrat Create Health, där bland annat immunologer, tumörbiologer, nanoteknologer, bioinformatiker och cancerforskare ingår.

Snabbt svar

Carl Borrebaeck
Carl Borrebaeck. Foto: Fredrik Hjerling

– Tillskottet innebär att vår forskning snabbare kan komma patienten till godo, kommenterar Carl Borrebaeck, professor i Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola och programdirektör för Create Health.

Han och hans kollegor vill även väsentligt förkorta väntetiden för provsvar och besked om fortsatt behandling.

Tanken är att bygga en diagnostisk klinik bredvid operationssalen. Då kan tumören analyseras medan patienten ligger på operationsbordet och kirurg, behandlade läkare och patolog kan tillsammans snabbt ställa diagnos och fastställa rätt behandling.

Mönster avslöjar cancertyp

Forskningen bygger på en unik teknik som lundaforskarna utvecklat. Genom att analysera mönster av biomarkörer, eller proteinmolekyler, i blodet går det att få fram information om vilken typ av cancer patienter lider av och hur sjukdomsprognosen ser ut.

– Vi gör även kartläggning av tumörcellernas genom. Med hjälp av denna kan vi ta reda på hur svar på olika typer av behandlingar kan relateras till specifika gener. Sådan kunskap kan vara en stor hjälp vid val av behandling, menar Carl Borrebaeck.

Bröstcancerindex

Create Health-gruppen håller även på att bygga upp ett bröstcancerindex. Detta index, eller referensbibliotek om man så vill, består av blod- och vävnadsprov från patienter med brösttumörer analyserade på både protein- och gennivå. Analyserna innebär att man får ett unikt ”fingeravtryck” av varje tumör.

– Vi har som mål att analysera alla tumörer i södra Sverige. Den här insamlingen förbättrar även samarbetet mellan kliniker och forskare liksom chanserna att snabbt kunna implementera forskningsresultaten i klinikerna, poängterar Carsten Rose, professor i onkologi och Divisionschef på Skånes universitetssjukhus.

Minska onödigt lidande

Vad gäller arbetet med att på ett tidigt stadium fastställa vilka patienter som löper risk att få metastaser, har forskningen kommit långt och är nu inne i ett slutskede.

– Idag får alla kvinnor samma kraftiga behandling. Men med vår teknik går det att ta reda på vilka patienter som faktiskt behöver den, och därmed också vilka som klarar sig bra med en betydligt mer skonsam variant. Den förbättrade prognostiken kan minska biverkningar och onödigt lidande för patienten samt sparar in en hel del pengar, poängterar Carsten Rose.

Text: KRISTINA LINDGÄRDE

Ett pressmeddelande från Lunds universitet 19 februari 2011