Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ljuset inomhus är också viktigt för hälsan

2011-06-07
klassrum
Foto: Cherice, Flickr.

I och med att glödlamporna håller på att fasas ut har en mängd nya ljuskällor kommit. Hur bra är det att arbeta i detta ljus? Hur likt solljuset är de nya ljuskällorna? Och skulle vi till och med kunna klara oss utan solljus dagtid?

Vad det betyder för hälsan att arbeta i en fönsterlös miljö är i många delar fortfarande outforskat. Man vet däremot att solljuset är oerhört betydelsefullt för att bland annat styra vår vakenhet och sömn.

– En arbetsplats som befinner sig längre bort från ett fönster än ungefär två meter får in för lite dagsljus. Flera studier har till exempel visat att skolelever presterar sämre om de har för lite dagsljus i sitt klassrum, menar Thorbjörn Laike som forskar i miljöpsykologi vid Lunds Tekniska Högskola.

LUNDAGRUPPEN HAR I SAMARBETE med en skola i London studerat elever i två olika klassrum. Det ena hade fönster på en sida av klassrummet, det andra hade fönster på båda sidorna.

Studien visade att de elever som hade mest dagsljus i sitt klassrum var mer aktiva och klarade sig bättre på exempelvis läsförståelse- och matematikprov.

Forskarna tittade också på halten kortisol hos eleverna. Kortisol är ett hormon som vi behöver för bland annat vår ämnesomsättning och vårt immunförsvar.

Rubbningar i kortisolhalterna kan på sikt leda till exempelvis störningar i fettomsättningen och sjukdomar som typ 2-diabetes.

Det forskarna såg var att ju mer dagsljus barnen exponerades för i skolan, desto naturligare var deras variationer av kortisol – både under dygnet och under olika årstider.

– Vi kunde också se att extra belysning på väggarna i klassrummet hade betydelse under den mörka årstiden, berättar Thorbjörn Laike. Genom valet av färg och belysning på tak och väggar kan man öka det så kallade omfältsljuset. Det fick en direkt effekt på hur eleverna mådde och presterade i skolan.

DET ÄR ALLTSÅ INTE BARA det direkta ljuset i skolan eller på arbetsplatsen som forskarna menar är viktigt. Även det omgivande ljuset i rummet spelar en roll för vårt välbefinnande. Men vilka ljuskällor ska man välja om man inte kan få in tillräckligt med dagsljus från fönstren?

LED-lampa
Blå LED-lampor. Jeff Wilcox, Wikimedia commons.

– Den ljuskälla som kommer mycket nu är lysdiodlampor, så kallade LED-lampor. I framtiden hoppas man kunna skräddarsy LED-lampor med olika våglängder för olika behov. Lund ligger långt framme i den forskningen, säger Thorbjörn Laike.

HANS FORSKARGRUPP har undersökt ljuset från dagens LED-lampor och hur det påverkar människors välbefinnande, något som tidigare inte studerats så mycket. Man fann att det var stora skillnader på andelarna blått respektive gult ljus i lamporna.

Tester av hur människor mådde av att arbeta i de olika lampornas sken visade att de som arbetade i blåare ljus upplevde ljuset som mindre behagligt.

Text: NINA HULT