Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lär dig känna igen varningsflaggor för cancer

2019-05-24

Röda varningsflaggor som varnar för starka vågor.

Bild: istock.com/imperfectlazybones

Ju tidigare en cancer upptäcks, desto bättre är prognosen och chansen att bli botad.

Nästan hälften av de patienter som diagnostiseras med cancer söker på grund av ett alarmsymtom.

Alarmsymtomen är en diagnostisk varningsflagga som signalerar förhöjd risk för cancer och cancer som debuterar med alarmsymtom har generellt bättre prognos. Studier har dock visat att allmänheten har låg kännedom om alarmsymtomen. Det leder till att endast tre av fyra patienter med alarmsymtom söker vård, och att många väntar runt en månad innan de söker vård.

Det här ska du vara uppmärksam på – och kontakta din vårdcentral om du får något av följande symtom.

  • Blodbrist (anemi, yttrar sig oftast som trötthet, andfåddhet, blekhet, huvudvärk eller hjärtklappning)
  • Blodig upphostning (hemoptys)
  • Knuta i bröstet
  • Knöl i prostatan (upptäcks vid prostatapalpation, en undersökning som görs med händerna ofta efter PSA- prov)
  • Gynekologisk blödning efter klimakteriet (postmenopausal blödning)
  • Sväljsvårigheter (dysfagi)
  • Synligt blod i avföringen
  • Synligt blod i urinen (makroskopisk hematuri)

Källa: Regionalt cancercentrum Syd/ Regionalt cancercentrum Uppsala/Örebro