Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

KOL-sjuka får i sig mer avgaser än friska

2012-08-17

bilkö

Personer som lider av lungsjukdomen KOL får i sig mer avgaspartiklar och luftföroreningar än friska personer. Det visar en ny studie från Lunds universitet. Fenomenet kan delvis förklara KOL-patienters ökade känslighet för smutsig luft.

Huvudförklaringen till det ökade intaget av luftföroreningar är att de måste andas in mer luft för att klara kroppens syretillförsel.

Ond cirkel

– Det ökade andningsbehovet blir en ond cirkel, säger Jakob Löndahl, forskare i aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola och den som lett studien.

Även förträngningar och flödesändringar i själva lungan leder till ett förändrat upptag av luftburna partiklar.

Ny mätmetod

I studien fick KOL-patienter och en grupp friska andas in partiklar från en dieseldriven lastbilsmotor. Försökspersonerna andades under cirka 30 minuter in partiklar från ett rum som innehöll utspädda lastbilsavgaser. Mängden avgaser var jämförbar med typiska nivåer i kraftigt trafikerade miljöer.

Till sin hjälp har Jakob Löndahl haft en ny mätmetod som utvecklats vid LTH de senaste åren. Mängden partiklar som fastnat i lungan mättes sedan genom att jämföra halterna i in- och utandningsluften. Partiklar som inte blir utandade har fastnat i andningssystemet.

Diagnosmetod för KOL

Undersökningen gjordes på sotpartiklar, men resultaten gäller också för andra typer av nanopartiklar.

Härnäst utvecklar Jakob Löndahl en diagnosmetod för KOL. Detta arbete görs tillsammans med professor Per Wollmer vid avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin.

Text: KRISTINA LINDGÄRDE

Artikeln är tidigare publicerad som pressmeddelande från Lunds universitet/LTH, 14 augusti 2012