Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Arbetsrelaterade lung- och luftvägssjukdomar

2012-06-28
sliparbete
Foto: Colourbox

En av fem vuxna som drabbas av astma, får det på grund av sitt arbete. Och nästäppa och snuva är mycket vanligare. Damm, mögel, lösningsmedel och andra ämnen i luften är ofta orsaker.

Sjukdomar i lungor och luftvägar som följd av miljöexponering är beskrivna sedan flera hundra år tillbaka. Trots detta är problemen fortfarande högst aktuella. Hälften av de remisser som kommer till Arbets- och miljömedicin gäller patienter med symptom från luftvägarna. Oftast rör det sig om besvär från näsan. En något mindre del avser astma och hosta.

När symptomen utlöses av ämnen på arbetsplatsen finns det möjlighet att förebygga, antingen genom att förändra något på arbetsplatsen eller, om det inte går, se till att personen inte exponeras. Ju snabbare detta sker desto mindre är risken för att personen får förvärrade eller bestående besvär.

Man måste leta efter orsaken

Det är inte alltid lätt att förstå vad som utlöser besvären. Ofta exponeras patientenför många ämnen samtidigt, och fler kan bildas under arbetsprocessen. Extra svårt är det när symptomen inte utlöses direkt vid exponeringen utan kommer först senare. Det kan vara så att patienten vaknar på natten med astma efter att under dagen ha varit i kontakt med kemiska ämnen som han eller hon är överkänslig emot.

Det är viktigt att driva utredningen så långt som möjligt. Om man hittar orsaken och kan göra något åt den så blir det till nytta inte bara för patienten, utan kan också förhindra att andra anställda i framtiden utvecklar överkänslighetsbesvär.

damm från grävmaskin
Foto: Colourbox

KOL och astma av arbetet

Man räknar med att yrkesastma utgör omkring 15 % av all vuxenastma. Arbetsrelaterade snuva och nästäppa är tre gånger vanligare. Inte så sällan får patienterna först besvär från näsa och ögon, och så småningom även allvarligare besvär från de nedre luftvägarna. På riskarbetsplatser kan en stor del av arbetarna drabbas. Vi har sett exempel på att 25 % av en arbetsstyrka har blivit allergiska mot reaktiva kemiska ämnen och ännu fler har utvecklat symptom från luftvägarna.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som man numera vet helt eller delvis kan bero på arbetsmiljön. Symptomen är slemhosta och nedsatt lungfunktion, med tiden så nedsatt att den drabbade kan bli beroende av syrgasbehandling. Man uppskattar att så mycket som 20 % av all KOL är arbetsrelaterad. Den dominerande orsaken är dock rökning.

Men oberoende av vad som har utlöst sjukdomen är det viktigt att ta ställning till om patienten försämras av arbetsmiljön. Det glöms alldeles för ofta bort.

Feberfrossa

Snabbt övergående feberfrossa kan uppkomma när man utsättsför höga halter av mögel eller protein från fåglars avföring. Sådana frossor är inte ovanliga inom lantbruket och träindustrin. Mikroorganismer som växer i luftfuktare kan ge liknande besvär. Feberfrossor kan också utlösas om man andas in metallrök från t ex zink, eller termiska nedbrytningsprodukter från teflon.

Sjukdomen består av snabbt övergående influensaliknande symptom några timmar efter exponeringen. I de allra flesta fall får man inte några som helst kvarstående besvär efter en sådan attack. Men i vissa fall kan lungfunktionen påverkas. Det gäller särskilt om besvären utlöses av mögel eller proteiner från fåglar.

Vid upprepade anfall finns risk för den allvarliga lungsjukdomen allergisk alveolit. Det är därför av största vikt att dessa sjukdomar identifieras och utreds, så att en olämplig exponering kan avbrytas.

Stendammslunga fortfarande aktuellt

Patienter med sjukdomar i lungorna som följd av exponering för kvarts och asbest borde inte förekomma numera i vårt land. Tyvärr har tidigare kunskap fallit i glömska på arbetsplatser, och även inom sjukvården. Vi har därför på senare år sett nya fall av stendammslunga. (Läs mer om stendammslunga på grund av kvartsdamm i Bulletinen nr 2/2012).

Text: Jørn Nielsen

Överläkare vid AMM, Lunds universitet och Labmedicin Skåne