Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Var i solen men bränn dig inte

2017-11-07
Foto: Dreamstime

Att sola eller inte sola – det är frågan. Världshälsoorganisationen WHO har klassat soljusets UV-strålar som cancerframkallande och malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer, har blivit allt vanligare under de senaste årtiondena. Samtidigt visar en stor svensk studie att de som solar regelbundet har en lägre risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar och diabetes och lever i genomsnitt längre än de som inte solar.

Vi har träffat Håkan Olsson, professor i onkologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, för att reda ut frågan. Som cancerepidemiolog studerar han faktorer som orsakar och påverkar sjukdomsförloppet vid olika typer av cancrar och han säger så här:

Håkan Olsson

– Det är viktigt att vara ute så mycket som möjligt men utan att bränna sig. Däremot är det fullständigt olämpligt att ligga på badstranden och förvandla sig till en stekt gris.

Solljuset är livsviktigt och en fullständig förutsättning för de flesta levande varelser på jorden, inklusive oss människor. Det styr årscyklerna och sätter igång en mängd biologiska processer så som växternas blomning, när djuren föder sina ungar, reglering av dygnsrytmen, produktionen av olika hormoner, D-vitamin med mera.

Solen ger både ljus och värme och ljuset kan delas in i en synlig del och en för ögat osynlig ultraviolett (UV) strålning (När solens strålar träffar huden). Det är den senare vi måste se upp med så att vi inte bränner oss. UV-ljus är rikt på energi och kan ge skador på DNA:t, arvsmassan i våra celler, vilket på sikt kan leda till att cellerna omvandlas till cancerceller.

Bättre med lite och ofta

– Det har visats att ljushyade personer med inomhusjobb, som sen plötsligt vistas ute och bränner sig, har en högre risk att drabbas av malignt melanom än de som vistas ute mer regelbundet.

Långsam tillvänjning verkar viktig, det ger oss möjligheten att bygga upp ett skydd och den skyddande effekten förmedlas bland annat av färgpigmentet melanin (se faktaruta).

Nyligen publicerade Håkan Olsson tillsammans med andra svenska forskare en studie, som visar att personer som solar har en högre totalöverlevnad, det vill säga lever i genomsnitt längre än personer som aktivt undviker solen. Studien bygger på enkätsvar från 30 000 kvinnor från södra Sverige, där kvinnorna bland annat fick besvara frågor om sina solvanor och om kända riskfaktorer för malignt melanom. Samtliga kvinnor var friska då studien påbörjades och de följdes i 20 år.

Studien kopplar solvanor till överlevnad

Resultaten från studien visar att de kvinnor som solade mycket hade en klart lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och blodproppar. Aktivt solande var visserligen kopplat till en högre risk att drabbas av malignt melanom men de som drabbades hade en ”snällare”, tunnare form av melanom med bättre prognos än de som drabbats av melanom trots att de undvikit solen. Men kan forskarna vara säkra på att det inte är annat, till exempel en hälsosammare livsstil, som ligger bakom de positiva effekten av solande?

– Våra resultat har justerats för en mängd olika faktorer såsom andra sjukdomar, BMI*, utbildningsnivå, socioekonomiska faktorer, motionsvanor och så vidare och trots det kvarstod den positiva effekten. Det verkar som att solande har en gynnsam effekt på en rad andra sjukdomar. Risken för malignt melanom ökar visserligen men det upphäver inte den positiva effekten. Slutsumman hamnar på det positiva, säger Håkan Olsson.

Vad kan det då vara som förmedlar den positiva effekten? D-vitamin är en stark kandidat i sammanhanget (se Fakta: D-vitamin) men Håkan Olsson är noga med att påpeka att deras resultat bygger på så kallade observationsstudier. För att kunna fastställa ett orsakssamband, det vill säga att med säkerhet kunna slå fast att det just är D-vitamin som förmedlar den positiva effekten, behövs så kallade kontrollerade interventionsstudier och sådana har inte gjorts ännu. Han menar också att vi måste vara öppna för att solen påverkar andra system i kroppen som är viktiga för att motverka sjukdom.

– Så var gärna i solen men undvik att bränna dig, är Håkan Olssons budskap till läsarna.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ

*BMI, body mass index, ett kroppsmasseindex som anger relationen mellan vikt och längd.

Mer om studien: Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death: a competing risk analysis of the Melanoma in Southern Sweden cohort