Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tema cancer: Ovanlig cancer kräver centralisering

2010-12-15
BMC och Skånes universitetssjukhus i Lund
BMC och Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Mikael Risedal

Vården vid ovanliga cancersjukdomar ställer särskilda krav. För bästa tänkbara vård av patienter med sällsynta tumörer är det nödvändigt med samlad kompetens. Ett exempel är vården vid sarkom.

Sarkom är en samlande term för mer än 50 olika tumörer med ursprung i kroppens stödjevävnader. För att kunna erbjuda patienter bästa möjliga vård krävs flera olika slags specialistläkare, till exempel ortopedkirurger, bukkirurger, sarkomonkologer samt röntgenläkare, patologer och cytologer (vävnadsdiagnostiker) som är specialiserade på diagnostik av just sarkom.

– Här i Lund samlas vi en gång i veckan för att diskutera och planera vården av sarkompatienter. Forskning visar att patienter som handläggs på det här sättet klarar sig bättre, säger Mikael Eriksson, överläkare vid Skånes Onkologiska Klinik, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Operation är den vanligaste behandlingsmetoden mot sarkom i allmänhet, och kirurgin är mycket specialiserad. Det gäller även för GIST, gastrointestinal stromacellstumör, en ovanlig cancertumör som oftast uppstår i magsäcken eller tunntarmen.

Goda behandlingsmöjligheter

Sedan ett tiotal år finns behandling med läkemedel, tyrosinkinashämmare, mot GIST som inte kan opereras. Läkemedlen kan numera också ges som behandling efter operation för att minska risken för återfall. Att behålla en GIST-patient på hemsjukhuset i stället för att remittera till regionsjukhus kan tänkas vara frestande i tider av ansträngd ekonomi, men Mikael Eriksson höjer ett varningens finger.

– För en del patienter kan det fungera tillfredsställande initialt. Men om patienten inte utreds och behandlas på sarkomcentrum vid universitetssjukhuset finns en stor risk att prognosen blir sämre på sikt. Vid behandlingen av GIST-patienter bör hänsyn tas till analys av den speciella tumörens genförändring. Den röntgenologiska utvärderingen är svår samtidigt som biverkningar och inverkan av andra samtidiga läkemedel gör situationen ännu mer komplicerad, säger Mikael Eriksson.

– För ett individanpassat val av preparat och dosering krävs en stor erfarenhet av GIST-patienter. Det, säger Mikael Eriksson, kan bara uppnås genom en centraliserad vård.

Viktigt att remittera

Att forskningen till stora delar bedrivs vid de stora sjukhusen är ytterligare ett argument som talar för att patienter vid misstanke om GIST eller andra sarkom snarast remitteras till ett regionsjukhus.

Ett informationsmöte om GIST för patienter och anhöriga har hållits i Lund och Stockholm. Det finns även en Facebookgrupp med fokus på GIST och Mikael Eriksson hoppas att det växer fram en livaktig patientförening:

– En förening kan formulera och föra fram patienters önskemål och krav på sjukvården.

Ur broschyren ”Cancer i Skåne – en väckarklocka för hela Sverige”. Utgiven 2010 av Skånes universitetssjukhus, divisionen för cancer och blodsjukdomar. Text/projektledning: Mix Public relations. Foto: Fredrik Hjerling.