Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tema cancer: Lungcancer vanligare i Skåne

2010-12-13
Mörk statistik: rökning är vanligare i Skåne
Foto: Dreamstime

Överläkare Lars Ek vet att den mörka lungcancerstatistiken i Skåne har en orsak. Här röker betydligt fler än i Sverige i övrigt. Och det är stora skillnader mellan olika samhällsgrupper.

Nu växer behovet av förebyggande satsningar. Om all rökning upphörde i Skåne skulle lungcancer vara en mycket sällsynt sjukdom om 20 år.

Lungcancer är betydligt vanligare i Skåne än i resten av landet. I Skåne inträffade 20 procent fler nya fall år 2008 per 100 000 invånare jämfört med riksgenomsnittet. Andelen personer som fick diagnosen lungcancer var dubbelt så hög som i Jönköpings län.

Rökning vanligare i Skåne

En orsak till den mörka statistiken finns här: I Skåne är rökning vanligare än i resten av landet.

Och det är stora skillnader i rökvanor mellan olika samhällsgrupper. Mer än dubbelt så många utlandsfödda män är dagligrökare jämfört med män födda i Sverige. Skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper är också stora.

Antalet män som dör i lungcancer minskar något. Ändå ökade totalantalet nya fall av lungcancer med cirka 20 procent under åren 2002-2008 eftersom ökningen bland kvinnor är mycket större än minskningen bland män. Idag är det fler kvinnor som dör av lungcancer än av bröstcancer.

Tar tid innan en rökare får lungcancer

Ingen annan tumörform dödar så många svenskar. Och detta sker trots att andelen rökare i befolkningen minskar.

– Det beror på en fördröjning, det tar lång tid innan en rökare får lungcancer. Dagens lungcancersituation är en avspegling av rökningens omfattning för 20 år sedan, säger Lars Ek, överläkare vid lungoch allergikliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Sjukdomen ger ofta symtom först när den är spridd. Ungefär varannan patient har en spridd cancer när diagnosen ställs. Och då är prognosen dålig. Efter ett år har hälften av patienterna avlidit. Två år efter diagnosen lever endast var fjärde patient.

Måste satsa förebyggande

Lars Ek tror inte att man mer än marginellt kan påverka prognosen med bättre kirurgiska metoder.

Däremot har det skett en betydande utveckling av de medicinska metoderna, det vill säga cytostatika och framförallt nya så kallade målsökande behandlingar. Patienterna kan leva längre med sin sjukdom tack vare nya möjligheter till skräddarsydd behandling.

Rökstopp
Foto: Dreamstime

För att minska lungcancer behövs tre åtgärder, menar Lars Ek:

  • Få färre unga att börja röka
  • Hjälpa fler rökare att sluta röka
  • Tidigare upptäckt av tumörer.

Svårt att upptäcka lungcancer tidigt

Idag finns ingen effektiv metod att upptäcka lungcancer så tidigt i processen att patienten har en stor chans att botas. En metod med skiktröntgen (datortomografi) har testats, men ännu saknas tillräckliga data för användning av metoden i större omfattning.

Lars Ek förklarar:

– En bra screeningmetod ska kunna hitta små botbara tumörer och därmed kunna minska den totala dödligheten i lungcancer. Ingen metod har hittills lyckats med detta, men forskning pågår med skitröntgen och även med analys av utandningsluft. Resultaten är lovande.

Eftersom en lungcancersjukdom har ett snabbt förlopp är en kort utredningsfas särskilt viktig.

Kliniken har genomfört så kallade LEANprojekt för att förbättra samarbetet mellan olika specialister.

Målet är att minst 80 procent av patienterna ska utredas på högst 21 dagar från misstanke om lungcancer. Före projektet tog utredningar 27 dagar i Skåne, vilket var ungefär som rikets genomsnitt på 28 dagar.

Kvalitet tar tid

– Kvaliteten i utredningen har alltid prioritet 1, säger Lars Ek med eftertryck. Hög kvalitet tar tid vilket gör att målet om kort utredningstid blir svårare att uppnå. När det gäller behandling så opereras endast lungcancer som inte hunnit sprida sig. Ungefär en fjärdedel av alla patienter opereras idag och av dem klarar sig hälften.

– Det innebär att även med dagens bästa metoder kan lungcancer för de allra flesta patienter bli en kronisk sjukdom som kan bromsas med nya läkemedel och strålbehandling. Men, säger Lars Ek, idag kan vi inte bota patienter med spridd lungcancer.

Ur broschyren ”Cancer i Skåne – en väckarklocka för hela Sverige”. Utgiven 2010 av Skånes universitetssjukhus, divisionen för cancer och blodsjukdomar. Text/projektledning: Mix Public relations. Foto: Fredrik Hjerling.