Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Rökning kan hämma vanlig behandling mot bröstcancer

2016-06-17

Det är känt att individer som röker tar stora hälsorisker. Nu visar dessutom en ny forskningsstudie vid Lunds universitet att en vanlig behandling mot bröstcancer fungerar sämre hos de patienter som röker, jämfört med icke-rökare. 

cigarettfimpar_dreamstimefree_4290159

– Rökarna som fått behandling med aromatashämmare hade tre gånger högre risk att få tillbaka bröstcancern jämfört med icke rökarna som fått samma behandling. I studien såg vi dessutom att rökarna även hade ökad risk att avlida, antingen av bröstcancer eller av andra sjukdomar under den tid vi följde dem, säger Helena Jernström, docent och forskare, som tillsammans med AT-läkaren Mia Persson främst står bakom studien som publiceras i British Journal of Cancer.

helena jernstroem
Helena Jernström (bilden) och Mia Persson har tillsammans med forskarkollegor i Lund studerat om rökning påverkar olika behandlingar mot bröstcancer. Bild: Olle Dahlbäck

Forskarna har följt 1016 patienter i södra Sverige som fått diagnosen bröstcancer mellan åren 2002-2012. I samband med att de skrevs in till operation fick de samtidigt frågan om de var rökare eller icke-rökare. Ungefär var femte kvinna var antingen vanerökare eller ”feströkare”. Betydelsen av rökning analyserades sedan beroende på vilken behandling patienterna fått efter operation.

Aromatashämmare fungerar sämre hos rökare

Det som studien främst visar är att kvinnor över 50 år, som fick behandling med aromatashämmare, påverkas av rökning. Denna behandling mot bröstcancer förhindrar att kroppen bildar östrogen i fettvävnaden och därmed minskar risken för återfall hos de kvinnor som har bröstcancer med östrogenreceptorer.

– Behandling med aromatashämmare fungerade signifikant bättre hos de patienter som inte rökte. Däremot såg vi ingen eller liten skillnad mellan rökare och icke-rökare hos de patienter som fick läkemedlet tamoxifen, strålbehandling eller behandling med cellgifter. Det behöver göras fler studier, men våra fynd är viktiga då många bröstcancerpatienter får denna behandling, säger Helena Jernström.

Svårt att få patienter sluta röka

Något som förvånar forskarna är att så få patienter slutade röka under behandlingstiden, trots att de blivit informerade om vikten av detta. Av totalt 206 rökare slutade endast tio procent under det första året efter operation, ett så litet antal att forskarna inte kunde studera om ett rökstopp under behandlingstiden hade någon effekt.

– Det var oväntat. Att röka är ju inte på något sätt hälsofrämjande, det lönar sig alltid att sluta. Men det här visar att patienterna som röker behöver mer stöd och uppmuntran för rökavvänjning.

Text: OLLE DAHLBÄCK