Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Psykisk sjukdom ökar risken att dö i olycksfall

2013-09-30

ambulans

Foto: Annika Hörlén

Personer som lider av någon psykisk sjukdom löper en avsevärt högre risk att dö i olyckor än övriga befolkningen. I motsats till vad man kanske förväntar sig, och vad sjukvården fokuserar på, är dödsfall genom olycka vanligare än självmord bland psykiskt sjuka.

– Det här var nytt för mig, jag har aldrig tänkt i de banorna tidigare, säger distriktsläkare och professor Jan Sundquist om resultaten från den egna studien.

I en omfattande studie har Jan Sundquist med kollegor vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö analyserat dödsorsaken bland hela den vuxna befolkningen i Sverige under åren 2001 till 2008. Av nästan sju miljoner studerade personer omkom drygt 22 000 genom olyckshändelse. Forskarnas resultat visar att personer med någon form av psykisk sjukdom var överrepresenterade bland dessa omkomna. De utgjorde drygt en fjärdedel (26 %) av de omkomna vilket ska jämföras med att de psykiskt sjuka utgör knappt en tiondel (9,4 %) av den vuxna befolkningen i Sverige.

Artikelförfattarna  fr.v. Kristina Sundquist (1), Casey Crump (2), Jan Sundquist ( 1). Saknas på bilden: Marilyn A. Winkleby (2). Foto: Bertil Kjellberg. (1) Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, Lunds universitet, (2) Stanford University, USA

Förgiftningar och fallolyckor vanligast

De vanligaste dödsorsakerna var oavsiktlig förgiftning eller fallolycka. Risken att dö i trafikolycka var också något förhöjd. Varför är det så?

– Det har vi inte undersökt i vår studie men man skulle kunna tänka sig att den psykiska sjukdomen medför att man kanske har koncentrationssvårigheter, att man är trött av sin sjukdom eller av medicineringen eller har koordinationsstörningar vilket gör att man blir mer sårbar. Dessutom kan en del diagnoser hänga samman med ett större risktagande, säger Jan Sundquist.

Mest utsatta är de som missbrukar i första hand alkohol men även andra droger (se faktaruta), vilket kanske inte är förvånande. Men även när forskarna tagit hänsyn till detta och justerat sina siffror för missbruk kvarstod en signifikant förhöjd risk bland de psykiskt sjuka att dö i en olyckshändelse.

Viktigt bedöma olycksfallsrisken

Jan Sundquist tror att många läkare inte tänker på olycksfallsrisken och vill därför omgående börja sprida informationen, både inom primärvården men också till sjukhusen och till psykiatrin.

– Distriktsläkare möter i princip hela befolkningen och har därför goda möjligheter att fånga upp personer i riskzonen. Jag tycker att man borde ta upp det som en egen punkt vid mötet mellan patient och läkare. Idag bedöms enbart suicidrisken hos personer som mår dåligt psykiskt men risken för olycksfall med dödlig utgång är ju faktiskt större, säger Jan Sundquist.

Som exempel nämner han att alkoholmissbrukande kvinnor löper en extra hög risk att dö i olycksfall. Om detta fanns inskrivet som en egen punkt i journalen skulle det kunna fungera som röd varningsflagga för vårdpersonal som möter kvinnor med missbruksproblem, menar Jan Sundquist och tillägger med eftertryck:

– Jag tycker att man borde ha en nollvision även här, på samma sätt som i trafiken.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ

Artikeln är också publicerad på Medicinska fakultetens hemsida som månadens vetenskapliga artikel i september 2013 vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.