Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny behandlingsprincip mot ofrivilliga rörelser vid Parkinsons visar klinisk effekt

2015-02-17
 Tablets and pills

Ofrivilliga överrörelser till följd av behandling med levodopa (L-dopa) är ett vanligt problem för personer med Parkinsons sjukdom. Men nu verkar forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet vara en lösning på spåren för att slippa denna svåra biverkning. En behandlingsstudie som publiceras i vetenskapstidskriften Brain visar att ett läkemedel som stimulerar vissa serotoninreceptorer i hjärnan kan motverka att L-dopa orsakar ofrivilliga rörelser.

Preparatet som forskarna testat heter eltoprazine och är en så kallad serotoninreceptor-agonist som specifikt inriktar sig på receptortyperna 5-HT1A och 5-HT1B. Serotonin är en signalsubstans som är viktig för reglering av bland annat mättnadskänsla, sömn och psykiskt välbefinnande, men också rörelseförmåga. Tidigare försök på djurmodeller för Parkinsons sjukdom som gjorts av Anders Björklund, professor i histologi vid Lunds universitet, och Per Svenningsson, professor i neurologi vid Karolinska Institutet, har visat lovande resultat med serotoninreceptor-agonister mot L-dopaorsakad överrörlighet – och forskarna har nu gått vidare och undersökt om principen även fungerar på människa.

– Eltoprazine har tidigare testats på patienter inom psykiatriområdet, men det här är första gången som det görs försök när det gäller Parkinsons sjukdom. Det som är särskilt roligt är att vi har lyckats överföra fynd i labbet till klinisk användning, säger Per Svenningsson, som lett den aktuella kliniska studien tillsammans med Håkan Widner, professor i neurologi vid Lunds universitet.

Dubbelblind och randomiserad studie

I studien ingick 22 forskningsintresserade patienter med långvarig och komplicerad Parkinsons sjukdom och som utvecklat L-dopa orsakade ofrivilliga rörelser. Utöver behandling med L-dopa, fick patienterna i studien antingen en enstaka tablett av eltoprazine (2,5 mg, 5 mg eller 7 mg) eller placebo i en så kallad dubbelblind och randomiserad studie.

Forskarna fann att både doseringen 5 mg och 7,5 mg eltoprazine signifikant reducerade de ofrivilliga rörelserna hos patienterna, mätt med två olika skattningsskalor. Samtidigt hade preparatet ingen negativ inverkan på L-dopa behandlingens symtomlindrande effekter. Några patienter blev illamående och fick yrsel, men inga allvarliga biverkningar kunde registreras.

– Behandlingen förefaller tolereras väl av de flesta Parkinsonpatienter och motverkar L-dopa orsakade ofrivilliga rörelser via en ny verkningsmekanism. Om våra initiala fynd kan bekräftas så kan denna nya behandlingsprincip leda till stor klinisk nytta för en utsatt patientgrupp, säger Per Svenningsson.

Funnits sedan 90-talet

Trots att eltoprazine funnits sedan 90-talet är det ännu inte ett registrerat läkemedel och den aktuella kombinationsstudien gjordes på initiativ av forskningsledarna själva. Arbetet har till stor del finansierats med anslag från Michael J. Fox Foundation. Nyligen köptes dock rättigheterna till eltoprazine av det amerikanska biotechföretaget Amarantus BioScience Holdings. Tanken är nu att genomföra en större studie med långvarig behandling av L-dopaorsakade ofrivilliga rörelser.

Text: KATARINA STERNUDD, KI
Foto: Colourbox

Nyhet från Lunds universitet och Karolinska institutet, 10 februari 2015.