Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Multisjuka äldre har större risk för depression

2014-11-21

Forskare i Lund har undersökt risken för depression hos en grupp äldre med stort hjälpbehov, men som fortfarande bor hemma.

Hälften av de äldre befann sig i riskzonen för en depression, men få av dessa hade fått någon hjälp mot sina besvär. Bättre uppföljning av antidepressiva läkemedel hos äldre är också något som forskarna efterlyser.

särskilt boende för äldre
Foto: Colourbox

Många drabbas av en depression någon gång under livet – ungefär hälften av alla kvinnor och var fjärde man. Även stigande ålder ökar risken för att drabbas av en depression, särskilt bland äldre som vistas på sjukhem eller inom sjukvården.

Hälften hade risk för depression

– Vi har tidigare i år avslutat en studie där vi studerade risken för depression hos sköra äldre som bodde hemma, berättar Sara Modig som är distriktsläkare och forskare med fokus på läkemedelsanvändning hos äldre.

Genom att ställa en rad frågor till de äldre om hur de mådde kunde forskarna bedöma risken för depression. Frågorna följde GDS-20,  ett system för att spåra risk för depression som har använts i Sverige sedan slutet av 90-talet. Någon faktisk diagnos kan däremot inte ställas på detta sätt.

– I vår studie kunde vi se att hälften av de äldre hade risk för depression, och det var vanligast hos dem med flest hälsobesvär och störst hjälpbehov.

Underbehandling med antidepressiva läkemedel?

Forskarna kunde också se att den här gruppen äldre också oftare behandlades med lugnande läkemedel som sömnmedel och läkemedel mot oro och ångest.

– Den slutsats vi kunde dra av studien var att äldre många gånger tycks få inadekvat behandling vid en depression. De verkar snarare få en behandling som minskar symptomen i stället för antidepressiva läkemedel som kan bota depressionen, säger Sara Modig.

Vid lindrigare depressioner brukar idag rekommenderas behandlingar som fysisk aktivitet på recept eller psykologisk behandling som KBT.

– Det finns tyvärr inga resurser idag att erbjuda KBT till äldre, säger Sara Modig, utan vi försöker hitta andra sätt att stötta vid lindriga depressioner. Ett sätt kan vara sociala insatser med hjälp av exempelvis Röda korsets volontärer.

Det som händer vid en depression är att signalsubstanser i hjärnan som styr sinnesstämning, känslor, tankar m.m. kommer i obalans. Lyckas man inte komma till rätta med depressionen på något annat sätt finns också läkemedelsbehandling i form av antidepressiva läkemedel (se faktaruta intill).

Sara Modig och en patient
Distriktsläkaren och forskaren Sara Modig tillsammans med en patient. (Bilden är arrangerad och har inget med artikelns ämne att göra.)

Svårare att ställa diagnos hos äldre

Symptomen på depression hos äldre kan ibland vara svåra att skilja från andra symptom. Depressionen ses också kanske som en normal del av åldrandet och du söker därför inte hjälp.

– Det kan vara svårare att ställa diagnosen depression hos äldre, säger Sara Modig. Andra sjukdomar kan överskugga symptomen. En depression hos äldre kan också se lite annorlunda ut än för någon som är yngre.  Depression hos äldre kan till exempel visa sig genom irritation, ångest eller att minnet drabbas negativt.

I forskarnas studie såg de också ett samband mellan smärta och andra hälsobesvär och en ökad risk för depression.

– Vi såg att smärta var ett av de hälsobesvär som ökade risken för depression. Borde kanske smärta hos en äldre patient göra att jag som läkare också screenar för depression? frågar sig Sara Modig.

Sämre uppföljning vanligt

En av de viktigaste slutsatserna från studien är bristen i uppföljning. Uppföljningen av läkemedel till äldre har överlag brister (läs mer i artikeln Fler eller färre läkemedel till multisjuka äldre efter sjukhusvistelse?), och antidepressiva läkemedel är tyvärr inget undantag.

– Det är viktigt att också äldre får fullgod uppföljning av sin behandling med antidepressiva läkemedel. Både att läkemedlen har avsedd effekt och att det inte är några biverkningar, säger Sara Modig avslutningsvis.

Text: NINA NORDH