Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mindfulness lika bra som KBT vid ett brett spektrum av psykiatriska symtom

2017-05-16

Mindfulnessterapi i grupp har en lika positiv effekt som individuell KBT (kognitiv beteendeterapi) vid behandling av en omfattande spännvidd av psykiatriska symtom hos patienter med depression, ångest och stress-relaterade besvär. Det visar en ny forskningsstudie från Centrum för primärvårdsforskning i Malmö som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.

Jan Sundquist
Jan Sundquist, verksamhetschef vid Centrum för primärvårdsforskning och professor vid Lunds universitet. Foto: Gunnar Menander

Behovet av psykoterapi i primärvården ökar i denna patientgrupp, som ofta lider av ett stort antal olika psykiatriska symtom, men individuell behandling är kostsam och resurserna är få. Gruppbehandling med mindfulness kan vara ett alternativ för att hjälpa fler patienter, samtidigt som resurserna används mera effektivt.

– Vår nya forskning visar att mindfulness i grupp ger likvärdig effekt som individuell KBT på ett brett spektrum av psykiatriska symtom som är vanliga hos dessa patienter, framhåller Jan Sundquist. Vi har sedan tidigare visat att mindfulness i grupp är likvärdig individuell KBT vid behandling av typiska depressions- och ångestsymtom vilket vi även kunde se i denna studie.

”Nödvändigt utöka behandling av patientgruppen i primärvården”

Studien genomfördes på 215 patienter med depression, ångest och stress-relaterade besvär på 16 olika vårdcentraler i Skåne under åtta veckor. Forskarna studerade ett brett spektrum av psykiatriska symtom (mätt med ett flertal olika frågeformulär som till exempel Symptom Checklist-90, SCL-90) och hur dessa förändrades under behandlingen, antingen med mindfulness i grupp eller individuell KBT. Resultaten visade att medelpoängen för samtliga 15 olika delskalor/index i de olika frågeformulären sjönk markant i båda grupperna. De olika skalorna mätte bland annat symtom på depression, generell ångest, och stress men även somatisering, tvångstankar, överkänslighet, aggression, fobisk ångest, paranoida tankar och psykotiska idéer. Det fanns ingen skillnad i behandlingseffekt mellan de olika grupperna.

– Eftersom den psykiska ohälsan ökar i mycket rask takt är det absolut nödvändigt att utöka behandlingen av denna patientgrupp i primärvården. Vår uppfattning är att de knappa resurserna bör delvis omfördelas till mindfulness i grupp, så att den begränsade tillgången på individuell psykoterapi kan utnyttjas optimalt, säger Jan Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet och verksamhetschef vid Centrum för primärvårdsforskning, Skånevård Sund.

Text: BERTIL KJELLBERG

Texten är tidigare publicerad som pressmeddelande vid Lunds universitets hemsida.