Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Många äldre faller i onödan

2014-11-20

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att äldre hamnar på sjukhus. Något som orsakar mycket lidande och kan även leda till förtidig död. Många äldre har också långa läkemedelslistor, 10-15 olika läkemedel är inte ovanligt. Primärvårdsläkaren Veronica Milos Nymberg har undersökt sambandet mellan allvarliga fallolyckor och läkemedel som anses kunna höja risken att falla. Hennes resultat var delvis förvånande.

Foto: Dreamstime
Foto: Dreamstime

– Vi vet att ju fler läkemedel man har desto större är risken att ha olämpliga läkemedel, säger Veronica Milos Nymberg, specialistläkare inom allmänmedicin och forskarstuderande vid Lunds universitet.

Vissa läkemedel kan vara olämpliga för äldre därför att de exempelvis utsöndras långsammare från kroppen än hos yngre personer, det kan vara kombinationen av olika läkemedel som är olämplig, eller att läkemedlet ökar risken att falla. Och det var det sistnämnda som Veronica Milos Nymberg ville studera närmare.

Fallriskhöjande läkemedel

Hennes studie baseras på 369 multisjuka äldre med en medelålder på 87 år, vilka i snitt behandlades med 12 olika läkemedel. De äldre bodde antingen på äldreboenden eller hade hjälp av hemsjukvården.

– Eftersom sjukvårdspersonal ansvarade för medicineringen kunde vi räkna med nästan hundra procents följsamhet. Det gav oss en unik möjlighet att studera sambandet mellan antalet fallolyckor och vissa läkemedel.

I studien tittade man dels på inrapporterade fallincidenter under de senaste tre månaderna, dels på antalet allvarliga fallolyckor som hade krävt sjukhusvård under det senaste året. Antalet fallolyckor jämfördes sedan med de äldres läkemedelslistor och specifikt med två olika grupper av potentiellt fallriskhöjande läkemedel. Den ena gruppen omfattade olika typer av psykofarmaka, så som antidepressiva läkemedel, lugnande läkemedel och sömnmedel. Den andra gruppen bestod av hjärt-kärl-läkemedel som kan orsaka yrsel och blodtrycksfall.

Delvis överraskande resultat

– Vi kunde se en tydlig koppling mellan psykofarmaka och antalet fallolyckor och ju fler olika psykofarmaka desto fler allvarliga fallolyckor. Vad som däremot var väldigt överraskande var att vi inte kunde hitta något motsvarande samband mellan hjärt-kärl-läkemedel och fallolyckor, säger Veronica Milos Nymberg.

En möjlig förklaring till att det är just psykofarmaka som ökar risken för fallolyckor är att dessa läkemedel påverkar balans och muskeltonus, dvs. den muskelspänning som är viktig för kroppshållningen. Och att detta skulle vara en klart större riskfaktor än yrsel och blodtrycksfall som kan orsakas av exempelvis blodtryckssänkande läkemedel.

Veronica Milos Nymberg är dock noga med att påpeka att hennes resultat måste bekräftas i större studier innan man kan dra några avgörande slutsatser.

Veronica Milos Nymberg. Foto: Bertil Kjellberg
Veronica Milos Nymberg. Foto: Bertil Kjellberg

Vad kan göras?

Hur kan resultaten användas för att minska antalet fallolyckor?

– Jag skulle vilja att man även inom primärvården riktade in genomgångarna av de äldres läkemedelslistor på just dessa mediciner och även införde en bedömning av fallrisken hos de multisjuka äldre. Idag görs detta bara på sjukhus, ofta efter att de äldre kommit in efter en fallolycka. Och det är för sent för då har de redan skadat sig, menar Veronica Milos Nymberg.

Idag görs inte heller rutinmässigt några apoterkarledda* läkemedelsgenomgångar av de äldres läkemedel. Det sker oftast bara om någon läkare eller sjuksköterskan reagerar på antalet eller kombinationen av läkemedel.

Läkemedelsgenomgångar har effekt

I en tidigare studie undersökte Veronica Milos Nymberg och hennes kollegor effekten av apotekarledda läkemedelsgenomgångar i primärvården. Studien, som var den första vetenskapligt genomförda och tvärprofessionella studie, visade att läkemedelsgenomgångar gjorda av kliniska farmaceuter ledde till färre antal patienter med potentiellt olämpliga läkemedel och färre patienter som hade fler än tio läkemedel.

– Studien ledde inte till några tydliga beslut om ett generellt införande av läkemedelsgenomgångar men det finns andra incitament, som t.ex. ekonomisk ersättning, kopplade till den här typen av åtgärder, säger Veronica Milos Nymberg och fortsätter:

– Vi har en brist på kliniska farmaceuter och det är upp till varje vårdcentral att hitta sina egna rutiner för detta. På min arbetsplats strävar vi efter att göra en läkemedelsgenomgång i samband med varje nyinskrivning på det äldreboende som vår vårdcentral samarbetar med.

*Apotekarledda läkemedelsgenomgångar görs av kliniska farmaceuter med avseende på potentiellt olämpliga läkemedel för äldre, men tar inte specifikt hänsyn till just fallriskhöjande läkemedel.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ