Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan D-vitamin minska risken för suicid?

2017-11-07
Foto: Pexels

Det är en fråga som återstår att besvara men intressanta resultat visar att patienter som försökt ta sitt liv hade signifikant lägre halter D-vitamin i blodet än både deprimerade utan suicidtankar och friska personer.

Det finns troligtvis många olika bidragande orsaker till att en person börjar umgås med suicidtankar men psykiatriforskare i Lund har kunnat peka på flera intressanta biologiska samband. I tidigare studier har de bland annat kunnat visa att deprimerade och suicidbenägna har både förhöjda halter av inflammatoriska ämnen och avvikande halter av stresshormonet kortisol i blodet, något som skulle kunna tolkas som ett belastat stressystem.

Varför blev ni intresserade av att studera sambandet mellan suicidbenägenhet och D-vitaminbrist?

Åsa Westrin

– Eftersom D-vitamin påverkar immunsystemet och det finns studier som talar för att låga nivåer av vitamin D kan ha samband med nedstämdhet hos vissa personer, blev vi intresserade av att ta reda på om vitamin D-nivåerna var lägre hos suicidbenägna personer, säger Åsa Westrin, forskare och överläkare vid Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri, Lunds universitet/Skånevård Sund.

I den aktuella studien, som leddes av Cécile Grudet, forskarstuderande i psykiatri vid Lunds universitet, jämförde forskarna D-vitaminhalten i blodet hos 59 patienter som försökt begå suicid med två olika kontrollgrupper. Den ena kontrollgruppen bestod av personer med depression men utan suicidtankar och  den andra av friska personer. Resultaten visade tydligt att personer i gruppen som försökt ta sitt liv hade statistiskt säkerställt lägre halter av D-vitamin i blodet än personer i de båda kontrollgrupperna. Dessutom kunde forskarna se ett negativt samband mellan D-vitamin och inflammatoriska ämnen, det vill säga ju lägre D-vitaminhalt desto högre mängder av vissa viktiga inflammatoriska ämnen hos de suicidbenägna patienterna.

Kan det bli aktuellt med D-vitaminbehandling av suicidbenägna patienter?

– Om resultaten kan bekräftas i andra studier skulle det vara intressant att pröva om tillägg med vitamin D till vanlig behandling kan hjälpa patienter med D-vitaminbrist och tecken på inflammation, säger Åsa Westrin.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ