Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Stora hälsovinster med motoriserad crosstrainer

2023-12-07
en bild på den motoriserade cross-trainern med en docka i
På bilden ses hjälpmedlet Innowalk som möjliggör dynamisk ståträning. Innowalken justeras vanligen hemma med hjälp av en tekniker vilket sparar tid och underlättar vardagen för familjerna. Den passar barn från 80 cm längd och uppåt och upp till 100 kg.

För barn och ungdomar medsvåra rörelsenedsättningar kan det vara en utmaning att träna regelbundet. Lösningen som skulle kunna hjälpa många är en form av motoriserad crosstrainer – om kostnaderna tillåter.

Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar att barn och ungdomar mellan 5 och 17 år är fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag och att stillasittandet minskar. Detta kan vara svårt att uppnå för barn med rörelsenedsättning, där cerebral pares (CP) är den vanligaste diagnosen. Gruppen med CP är visserligen heterogen, och det finns även de som sysslar med parasport, men en stor andel av gruppen med CP har inte förutsättningar att röra sig i den utsträckning som de skulle behöva.

Barnen gillar den

Katarina Lauruschkus är fysioterapeut och verksamhetsutvecklare i Region Skåne och biträdande forskare vid Lunds universitet. I sitt arbete fokuserar hon på barn och ungdomar med de svåraste formerna av CP, de som inte kan sitta eller stå utan hjälp.

– Den vanligaste formen av träning som rekommenderas är så kallad statisk ståträning. De står upp med hjälp av ett ståstöd, helst under en hel timme varje dag. Ståendet blir en fysisk utmaning och man har sett att energiförbrukningen går upp motsvarande fysisk aktivitet med låg intensitet.

Samtidigt som den upprätta positionen är bra för barnen så upplever en del det som obehagligt att bli fastspända och att det är jobbigt att stå en hel timme. Det finns andra hjälpmedel och för att få in mer rörelse har man testat hjälpmedlet Innowalk som kan beskrivas som en motoriserad crosstrainer som barnen står i och som utför rörelserna åt dem.

Katarina Lauruschkus. Foto Eva Bartonek Roxå

– Det blir en mer dynamisk form av ståträning som också ger fysisk aktivitet på lite högre nivå än den statiska träningen. Föräldrar säger att det ser skönt ut och barnen själva gillar den och vill träna i den.

Vid den dynamiska träningen i Innowalken har man kunnat se att barnen tar lite djupare andetag, cirkulationen ökar och att de får mindre kalla händer och fötter. Föräldrarna berättar om andra positiva effekter som att barnen är mindre sjuka, mindre spända och mjukare i kroppen, har mindre ont och att magen kommer i gång – förstoppning är annars vanligt hos dessa barn.

– De positiva effekterna vi såg i förstudien gjorde oss nyfikna och vi gick därför vidare med en jämförande träningsstudie där 20 barn med CP fick statisk träning i fyra månader och fyra månaders dynamisk träning med Innowalk.

Stora fördelar för hela familjen

Ur ett familjeperspektiv såg forskarna stora vinster med den dynamiska träningen, både vad gäller förbättrad livskvalitet men också att det sparade tid. Många familjer menade att det här öppnade för helt nya möjligheter till regelbunden träning för deras barn. Den hälsoekonomiska analysen som gjordes visade på hälsovinster även om det blev dyrare.

Fakta hälsoekonomisk analys

Innan sjukvården kan ta ställning till om en ny behandlingsmetod ska införas behöver det göras en hälsoekonomisk analys där kostnadseffektiviteten, som visar förhållandet mellan kostnad och uppnådd nytta mellan olika alternativ, beräknas.

Därför planeras en långtidsuppföljning av träningseffekterna under två år där även den hälsoekonomiska analysen följs upp och besök i sjukvården läggs till.

Forskarna är dessutom i gång med en studie där de undersöker hur barnen ska träna i Innowalken, om det är bättre att använda en jämn hastighet eller att träna i intervaller.

– Jag hoppas att det i framtiden kommer vara en självklarhet att alla som har behov av en Innowalk ska få tillgång till den, säger Katarina Lauruschkus.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ

(publicerades första gången 3 nov 2023, ompublicerad 7 dec 2023)

 

Länkar till vetenskapliga publikationer


Om forskningsområdet ”Barnets fysiska funktion”

Inom forskningsområdet ”Barnets fysiska funktion” utgår vi från barnets naturliga behov av fysisk aktivitet och barnets rörelsemönster allt eftersom barnet utvecklas genom uppväxten. Barn får ökad hälsa och välbefinnande när de deltar i fysisk aktivitet. Men barn med funktionshinder deltar mindre i fysisk aktivitet jämfört med barn utan funktionshinder. Alla barn har samma rätt till god hälsa och att vara fysisk aktiva, enligt FN:s Agenda 2030. I vår forskning finns barnet i centrum för att kunna hitta faktorer inom barnet och i barnets miljö som underlättar och försvårar träning och fysisk aktivitet.

Följande forskare ingår i gruppen:

  • Åsa Tornberg, fysioterapeut, docent och biträdande prefekt, Lunds universitet
  • Katarina Lauruschkus, fysioterapeut, med. Dr., verksamhetsutvecklare VO habilitering
  • Åsa Andersson, biomedicin, professor, Högskolan i Halmstad
  • Johan Jarl, hälsoekonom, docent, Lunds universitet
  • Robert Holmberg, psykolog, universitetslektor, Lunds universitet
  • Ola Hansson, endokrinolog, docent, Lunds universitet
  • Stephen Garland, träningsfysiolog, med. Dr., Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet
  • Trille Jakobsson, fysioterapeut, doktorand, Lunds universitet