Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hur påverkar miljön vår hälsa?

2019-10-28

Rök från fabriksskorstenar

Genrebild: Dreamstime

Lars Rylander installerades som professor i arbets- och miljömedicin den 18 oktober 2019 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Arbets- och miljömedicin är ett brett forskningsområde med en stor variation av såväl exponeringar som sjukdomar. Min forskning har huvudsakligen fokuserat på hur olika miljögifter (t.ex. kemikalier som vi utsätts för dagligen eller luftföroreningar) påverkar vår reproduktiva hälsa. Forskningen bygger på registerdata, biologiska prover sparade i biobanker (t.ex. blod) och fältstudier.

Att kombinera information från register med biobanker är möjligt i Sverige eftersom våra personnummer finns i bägge dessa källor, något som i stora delar av världen inte har någon motsvarighet. Hur går då detta till i praktiken? Som exempel kan vi ta exponering för hormonstörande miljögifter, dvs. kemikalier som kan störa våra normala hormonfunktioner. Är det så att höga nivåer av dessa miljögifter i kroppen medför ökad risk för den gravida kvinnan att drabbas av havandeskapsförgiftning (en allvarlig komplikation för såväl kvinnan som fostret)?

I detta pågående forskningsprojekt identifierade vi via register kvinnor som fått diagnosen havandeskapsförgiftning och slumpmässigt valda kvinnor som inte fått diagnosen. I ett nästa steg analyserades vilka nivåer av miljögifterna som kvinnorna hade i sitt blod i tidig graviditet. Detta kan vi göra då det finns sparade blodprover från mer än 90 procent av alla graviditeter i Skåne sedan 1989. Det återstår att se om nivåerna av miljö- gifterna skiljer sig mellan de kvinnor som fick havandeskaps- förgiftning och de som inte fick det.

Syftet med den forskning som jag och mina kollegor bedriver är att kunna ge ett bättre underlag gällande vilka råd som ska ges till befolkningen, vilka nivåer av specifika miljögifter som kan accepteras och förhoppningsvis bidra till förbud eller åtminstone minskad användning av hälsoskadliga ämnen. Resultaten från min avhandling har exempelvis haft stor betydelse när det gäller kostråden för Östersjöfisk.

Text: LARS RYLANDER, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 18 oktober 2019″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.