Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Studier om behandling vid borrelia granskade

2013-12-06
Fästingbett
Borrelia är en bakterieinfektion som sprids via fästingar. Oftast ger den bara ett ringformat eller ovalt hudutslag, och med antibiotikabehandling blir de allra flesta snabbt friska. I vissa fall kan bakterien sprida sig till lederna och nervsystemet. Foto: Denys Williams, Wikimedia Commons

Idag publicerade SBU en rapport som har utvärderat nuvarande behandlingsrekommendationer för borrelia i Sverige. Katharina Ornstein är infektionsläkare inom Skånevård Kryh och är en av de två borreliaexperter som har deltagit i arbetet.

Det var i början av året som två olika myndigheter i Sverige startade ett arbete med att se över rekommendationerna för hur man ställer diagnos och behandlar en borreliainfektion. Upprinnelsen var reaktioner från patientorganisationer om olikheter i hur detta hanterades i olika länder inom Europa.

Genomgång av vetenskapliga studier

I oktober kom först Smittskyddsinstitutet med sin rapport kring diagnosmetoder (läs mer i artikeln ”Modern teknik spårar borrelia”). Och nu har även rapporten från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, om behandling av borrelia kommit.

Katharina Ornstein
Katharina Ornstein. Foto: Roger Lundholm

Idag är rekommendationen i Sverige att behandla en borreliainfektion med antibiotika i 10 till 14 dagar. Syftet med SBU:s arbete har varit att titta på det vetenskapliga underlaget för antibiotikabehandling i mer än 14 dagar, eller upprepade behandlingar på upp till 14 dagar vid borrelia.

– Vi har gått igenom omkring tre hundra vetenskapliga studier kring behandling av borrelia, berättar Katharina Ornstein.

Osäkert kunskapsläge

SBU har i sin rapport kommit fram till att det vetenskapliga underlaget är osäkert och att det inte går att säkert säga om det är bättre med en längre antibiotikakur än den som används idag. Enligt SBU:s rapport kan också en längre tids behandling av antibiotika medföra vissa risker.

– Vetenskapliga evidens för att patienter med borreliainfektion har nytta av längre tids behandling än den som idag rekommenderas saknas. Däremot ser vi tydliga risker med längre tids behandling med antibiotika som till exempel komplikationer vid användning av venös kateter. Det kan ge livshotande proppbildningar, framhåller Katharina Ornstein.

– Vår granskning visar att det behövs bättre studier både för barn och vuxna, säger Katharina Ornstein. Det gäller oavsett om infektionen visat sig i hud, leder eller nervsystemet.

Läs också våra övriga tre artiklar på temat borrelia:

Text: NINA NORDH