Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Förebygga fallolyckor fokus för ny avhandling

2014-10-03
rädsla att falla
Foto: Scanpix

Magnus Stenhagen, är AT-läkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö och doktorand vid Lunds universitet. I oktober disputerar han med en avhandling om att förebygga fallolyckor. 

– Mitt doktorandprojekt berör olika aspekter av fallolyckor hos äldre människor, vilket är ett omfattande hälsoproblem i en åldrande befolkning, säger Magnus Stenhagen.

Forskningen är epidemiologisk, vilket förenklat kan beskrivas som studiet av ohälsans utbredning i befolkningen och dess orsaker. Datamaterialet kommer från den stora befolkningsstudien Gott Åldrande i Skåne (GÅS).

Magnus Stenhagen
Magnus Stenhagen. Foto: Anna-Mi Wendel

Vad har du sett i din forskning?

– De data vi hittills har analyserat har gett en mängd resultat. Många fynd bekräftar resultat från tidigare studier, men vissa samband sticker ut. Exempelvis hade individer som konsumerade neuroleptiska läkemedel en mycket hög risk för att falla. Detta är kliniskt intressant då läkemedel är en faktor som man ofta kan justera och påverka.

Vad är neuroleptiska läkemedel?

– De används i första hand för att behandla psykossjukdomar, men de ges även vid orostillstånd och sömnsvårigheter hos äldre personer. Om de ges på rätt indikationer, tecken, kan de ge en förbättrad livskvalitet hos patienten, men enligt data från GÅS-studien får många äldre neuroleptika på oklara indikationer.

Fler resultat?

– Hjärtsvikt var ytterligare en riskfaktor för fall hos äldre. Hjärtsvikt är en av de få hjärtsjukdomar där förekomsten ökar globalt. Att hantera denna sjukdom kommer att ställa stora krav på sjukvårdsystemet i framtiden.

Vad hoppas du mer få ut av din forskning?

– Att försöka omvandla de teoretiska fynden till effektiva insatser för att förebygga fallolyckor. Fall hos äldre kan ses som något av en tyst epidemi som plågar många äldre och deras anhöriga. Samtidigt verkar förståelsen för äldres sjukdomar och levnadsvillkor öka, exempelvis öppnar speciella äldrevårdcentraler runt om i landet.

Text: ANNA-MI WENDEL

Artikeln har tidigare publicerats i Nyhetsbrev 2014 för GÅS – Gott Åldrande i Skåne