Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Det åldrande blodet

2016-11-01

Varje sekund bildar blodstamcellerna i vår benmärg över två miljoner nya blodkroppar, samtidigt som ungefär lika många dör. När vi är unga producerar de en jämn och välbalanserad mängd röda och vita blodkroppar beroende på behov. Men när vi åldras förändras blodstamcellernas förmåga att producera blod. Det leder till att äldre personer lättare drabbas av anemi (blodbrist), försämrat immunförsvar och större risk för att utveckla blodcancer.

26_Martin Wahlstedt
Martin Wahlestedt. Foto: Åsa Hansdotter

– När vi blir äldre försämras blodstamcellernas kapacitet och det behövs fler stamceller för att producera samma mängd blodceller som för en yngre individ, förklarar Martin Wahlestedt, forskare vid Lunds universitet.

Vid en benmärgstransplantation till en person med leukemi, använder man därför normalt inte äldre donatorer eftersom deras blodstamceller har svårare att bygga upp ett nytt blodsystem hos mottagaren.

– Detta ska inte förväxlas med en blodtransfusion där man tillför röda blodkroppar. Dessa nybildas hela tiden och har en väldigt begränsad livslängd. Då har åldern på donatorn mindre betydelse.

Förutom att ständigt bilda nya blodkroppar måste blodstamcellerna hålla liv i sig själva genom celldelning. En tidigare hypotes till varför blodstamcellernas kapacitet förändras med ökad ålder, har varit att de med tiden samlar på sig mutationer i viktiga gener, vilket leder till att stamcellernas funktion försämras. Men lundagruppens forskning visar att den hypotesen inte kan förklara alla de förändringar i stamcellsfunktionen som inträffar i samband med åldrande.

– När vi jämför en blodstamcell i ett embryo med en blodstamcell från en vuxen individ, så har den samma DNA-innehåll men beter sig väldigt olika. Hos embryot delar sig blodstamceller till exempel väldigt ofta, medan de hos vuxna delar sig mer sällan.

Istället har forskarna visat att det handlar om förändringar i så kallade epigenetiska mekanismer som styr över vilka gener i stamcellen som är aktiva eller passiva under olika skeden i livscykeln.

Den här typen av åldersrelaterade förändringar kan få stora konsekvenser eftersom de kan leda till en obalans i stamcellernas produktion. Exempel på detta är en minskad produktion av immunceller eller en överdriven produktion av andra typer av celler. En sådan överdriven produktion kan vara ett förstadium till leukemi.

– Genom en förbättrad förståelse för de mekanismer som ligger bakom åldrandet av stamcellerna, kan vi öka våra möjligheter till att behandla sjukdomar kopplade till försämrad stamcellsfunktion, avslutar Martin Wahlestedt.

Text: ÅSA HANSDOTTER