Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Avhandling utvärderar kostnadseffektivitet för FaR

2014-05-20

Åsa Romé, fysioterapeut och doktorand vid Lunds universitet, har analyserat de samhällsekonomiska konsekvenserna av aktivitetsprogrammet Fysisk aktivitet på recept (FaR).

Hon har identifierat de grupper bland inaktiva som bäst drar nytta av programmet och som programmet är mest kostnadseffektivt för. Men fysisk aktivitet på recept passar bara en del.

Av befolkningen i Sverige motionerar många för lite – 40 procent har en fysisk aktivitetsnivå som är riskabelt låg för hälsan. Detta trots att många känner till att om vi motionerar så mår vi bättre och kan förebygga ohälsa.

Fysisk aktivitet på recept, FaR, har blivit en etablerad metod för behandling av inaktivitet bland befolkningen.

Studerat effekten av FaR bland ca 500 patienter

– Resurserna i sjukvården är starkt begränsade och vi måste vara noga med hur vi fördelar dem. Jag har utvärderat kostnader och konsekvenser av FaR och identifierat de målgrupper som drar bäst nytta av denna typ av behandling av inaktivitet, säger Åsa Romé, som presenterar forskningsresultaten vid sin disputation senare i veckan.

I studien ingick totalt 528 personer som delades in i två grupper: en högdosgrupp som tränade två gånger per vecka och som också fick motiverande samtal och undervisning om fysisk aktivitet samt en lågdosgrupp, som endast fick skriftlig information om att de kunde träna en gång i veckan.

stavgång
Foto: Colourbox

Viktigt att göra det enkelt och billigt att träna

Sammanfattningsvis kan sägas att FaR-programmet är kostnadseffektivt och ökade den fysiska aktivitetsnivån för båda grupperna efter ett år och livskvaliteten ökade. Men de som fick mindre tillgång till träning uppnådde samma förbättringar som de som fick mer tillgång till träning och mer motiverande stöd.

Den ökade aktiviteten medförde minskade samhällskostnader med 22 procent genom minskade kostnader för hälso- och sjukvård samt produktionsbortfall.

– Om vi hittar rätt individer och ger dem rätt dos av motion kommer den här typen av

behandlingsprogram för inaktivitet att bli kostnadseffektiva. Våra analyser visar att det är viktigt att öka tillgängligheten på träning för att göra det enklare och billigare för de inaktiva att träna.

Många behöver mer stöd

En av delstudierna visar att de socioekonomiskt svagare grupperna inte värderar motionens hälsoeffekter lika högt som i de lite starkare. De två tredjedelar som inte klarade av att fullfölja programmet behöver mer hjälp och troligtvis mer stöd från t ex sjukvården med riktade insatser.

– Vi måste helt enkelt bli bättre på att välja ut rätt målgrupp för motion på recept och hitta alternativa metoder för de dem som faktiskt inte passar för den här metoden, säger Åsa Romé.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Nyhet från Lunds universitet 19 maj 2014