Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Är ett nej alltid ett nej?

2014-06-09
övergrepp
Foto: Scanpix (arrangerad bild)

Många ungdomar och unga vuxna har någon gång blivit utsatta för sexuellt tvång. De utsatta personerna mår också sämre än andra.

Det visar en enkätstudie som skickades till 7 000 ungdomar och unga vuxna i åldern 18–29 år i Skåne. 36 procent av kvinnorna som besvarade enkäten rapporterade att de någon gång hade blivit utsatt för en sexuell handling mot sin egen vilja. Motsvarande siffra bland män i samma åldersgrupp var drygt 17 procent.

Exempel på sexuellt tvång kan vara att man blivit tvingad till vaginalt eller analt samlag eller att man tvingats att posera för ett sexfoto eller en sexfilm. Bland HBTQ-personer såg det ännu sämre ut. Fler hade erfarenhet av sexuellt tvång när personerna var av samma kön.

Vågar inte anmäla

– Majoriteten av de utsatta väljer att inte anmäla vilket kan förklara att våra siffror kan upplevas som höga, berättar Anette Agardh.

Anette Agardh
Anette Agardh, forskare i global hälsa vid Lunds universitet.
Foto: Roger Lundholm

Hon tror att de uteblivna anmälningarna kan ha flera orsaker. Många är oroliga för att inte bli trodda och de upplever ett bristande stöd från samhället. Det kan grunda sig i att uppmärksammande fall i media inte lett till fällande domar.

Viktigt att prata om värderingar

Flera uppger att de upplever skam och skuldkänslor. Det finns en oro för hur omgivningen ska reagera. Det kan delvis bero på den otydlighet och gråzon som många unga upplever. Vad är okej? Vilka värderingar och normer styr och vad är reglerat i lagen?

– Vad gäller till exempel om jag följer med en tidigare okänd person hem som jag träffat på en fest eller ett uteställe? Är det förpliktigande, förväntas det av mig att vi ska ha sex?

När är ett nej ett nej, och när är ett ja ett ja? Diskussionen om s.k. samtycke är ständigt aktuell och ibland komplicerad eftersom den juridiska bevisföringen är svårhanterad.

Därtill har ungas syn på vad som är acceptabelt eller inte förändrats över tid, understryker Anette Agardh. Enligt henne är det viktigt med en tydlig lagstiftning men ännu viktigare är att alla unga ges tillfälle att prata om och diskutera dessa frågor för att medvetandegöra egna värderingar och vilka normer som styr.

Livskunskap borde vara obligatoriskt

– Jag tycker att livskunskap borde vara ett obligatoriskt ämne både under högstadiet och i gymnasieskolan där sexuell hälsa ingår som en del av flera andra livsstilsfrågor.

Studien visade också att de kvinnor och män som hade erfarenhet av sexuellt tvång mådde betydligt sämre än andra unga. De kände sig mer stressade, och tog också större risker i samband med sex.

Denna grupp hade de senaste 30 dagarna betydligt oftare än andra upplevt känslor av värdelöshet och rädsla, sömnsvårigheter, självmordstankar och förlust av sexuellt intresse eller njutning.

Text: BJÖRN MARTINSSON