Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Antibiotikaresistenta bakterier fortsatt hot mot hälsan

2011-04-07
bakterier odlade på en agarplatta
Bakterier odlade på en agarplatta. Bild: Dreamstime

Den 7 april 2011 är det årets världshälsodag och WHO sätter i år allt ljus på den oroväckande utvecklingen av antibiotikaresistens. I Skåne är antibiotikaanvändningen fortfarande hög, landets näst högsta i den öppna vården.

Vi lever i en tid då vi ser det som en självklarhet att ha antibiotika mot infektioner som för några decennier sedan var dödliga. 

“No action today – no cure tomorrow” är devisen för WHO:s världshälsodag den 7 april som fokuserar på behovet att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.  

Näst högst i landet

Nätverket Strama Skåne har i samarbete med Läkemedelsrådet i Skåne verkat för en förnuftig och återhållsam antibiotikaanvändning, och mellan åren 2001 och 2010 har antibiotikaförbrukningen i Skåne minskat med drygt 20 procent.

Det har skett genom ökad följsamhet till behandlingsriktlinjerna för de vanligaste infektionerna i öppen vård, utan att man sett ökad förekomst av medicinska komplikationer.

Skåne har dock fortfarande en hög antibiotikaförbrukning, landets näst högsta i den öppna vården.  

Ökning av vissa stammar

Förekomsten av vissa resistenta bakterier i Skåne har ökat medan andra ligger på en oförändrad nivå, och inga stora utbrott med resistenta bakterier har ägt rum i vården.

Resultatet beror sannolikt på en sund antibiotikaanvändning i kombination med goda hygienrutiner i vården.  

– Den viktigaste åtgärden för att minska risken för resistenta bakterier är att följa fastställda behandlingsrekommendationer och att avvakta med antibiotika vid självläkande, lindriga infektioner.

-Vi strävar efter en ömsesidig förståelse mellan patient och läkare när det gäller antibiotikas för- och nackdelar, säger Maria Landgren, läkemedelschef i Region Skåne.  

Hygienrutiner och anpassade vårdlokaler

Eftersom inflödet av nya resistenta bakterier i samhället fortsätter, är det överhängande risk att den positiva trenden bryts om inte nya mått och steg vidtas.  

Bild: Dreamstime

– Det krävs att vi blir ännu bättre på att följa hygienrutiner inom vård och omsorg samt att vi har tillgång till vårdlokaler som är anpassade för att förebygga smittspridning mellan patienter.

-Det kan till exempel gälla tillgång till enkelrum med egen toalett samt att det finns tillräckligt antal vårdplatser för att minska överbeläggningar och flytt av patienter som följd, säger Eva Melander, ordförande i Strama Skåne.  

Utökad information på gång

Strama Skåne arbetar även med information och utbildning. Tillsammans med Region Skånes läkemedelsenhet och Läkemedelsrådet i Skåne utökas nu informationstillfällena för förskrivare av antibiotika i Skåne.

Även speciella utbildningar för utbildningsläkare och sjuksköterskor i Skånes kommuner genomförs. För att förebygga spridning av resistenta bakterier i vården prioriteras informations- och utbildningstillfällen för vårdpersonal.   

Text: BJÖRN MARTINSSON

Pressmeddelande från Region Skåne 6 april 2011