Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vikten av dagliga aktiviteter för människor med psykisk funktionsnedsättning

2017-02-24

Personer med psykisk funktionsnedsättning på Fontänhus skattar livskvaliteten högre än personer på kommunal daglig sysselsättning. Även det sociala stödet upplevs som starkare på Fontänhusen. Men inom båda rehabiliteringsformerna upplevs de dagliga aktiviteterna som meningsfulla, visar arbetsterapeuten Jenny Hultqvists nya avhandling.

För personer med psykisk funktionsnedsättning, liksom för oss alla, är det viktigt att ha meningsfulla aktiviteter i vardagen. Jenny Hultqvist, arbetsterapeut och nydisputerad doktor i arbetsterapi, har jämfört två olika rehabiliteringsformer för personer med psykisk funktionsnedsättning: kommunal daglig sysselsättning (DS) och Fontänhus.

Jenny Hultqvist, arbetsterapeut vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

De personer som Jenny Hultqvist har intervjuat befinner sig många gånger långt ifrån arbetslivet. Meningsfulla dagliga aktiviteter är av största vikt för att få struktur på dagen och sociala kontakter. Forskaren har träffat medlemmar på fem olika Fontänhus och tio enheter för daglig sysselsättning.

Intervjusvaren, som samlats in två gånger med nio månaders mellanrum, är tydliga: på såväl de kommunala enheterna som Fontänhusen upplever medlemmarna sig motiverade till och engagerade i de dagliga aktiviteterna. Dessutom är deltagarna mycket nöjda med sina verksamheter. På båda ställena skattas den upplevda hälsan och självkänslan lika högt. Men på Fontänhusen upplevs de sociala nätverken och det sociala stödet som starkare, och det är fler som säger sig ha en nära vän. Fontänhusens medlemmar skattar också sin livskvalitet högre.

Fördel Fontänhus

Fontänhusen är mindre personaltäta än kommunal daglig sysselsättning. I konceptet ingår att medlemmarna är viktiga för att driva verksamheten framåt och arbetsuppgifterna är tydliga. Det finns kamratstöd/mentorskap – de med erfarenhet introducerar de nya. Övergångsanställningar där personen får stöd i ett arbete på den öppna arbetsmarknaden ingår också i konceptet.

Daglig sysselsättning ska enligt lag kunna erbjudas var i landet du än bor, och är antingen arbetsinriktad eller utformad som träffpunkter. I vissa kommuner förekommer båda formerna, berättar Jenny Hultqvist. Det är upp till varje kommun hur sysselsättningen utformas, och detta kräver kunskap om målgruppen.

– Men också ekonomi och politik påverkar, säger Jenny Hultqvist.

Engagerar runt 10 000 personer i veckan

Den senaste statistiken berättar att 10 000 – 13 000 personer är i dessa aktiviteter varje vecka. På tolv ställen i landet finns det dessutom Fontänhus. De flesta av fontänhusens medlemmar har, liksom deltagarna i DS, psykiatrikontakt med sig i bagaget. Det kan handla om psykoser, stark ångest, långvariga depressioner.

– Den som lever med långvarig psykisk ohälsa, och konsekvenserna av den, kan få en funktionsnedsättning som ofta har en allvarlig inverkan på individens livssituation Funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa ligger i topp tre eller fyra bland de största funktionsnedsättningarna i världen.

Kanske skulle den dagliga sysselsättningen i vissa fall kunna utveckla sin verksamhet genom att ta in principer från Fontänhusen, säger Jenny Hultqvist. Det gäller också att fånga upp de personer som vill närma sig ett förvärvsarbete. Där slår forskaren ett slag för metoden IPS (Individual placement and support), som hon vet att flera DS-enheter redan har personal utbildad inom.

Text: ERIKA SVANTESSON

Artikeln är tidigare publicerad på Lunds universitets Medicinska fakultets hemsida