Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Varnar innan läget blir kritiskt

2018-11-06

Med diffusa symtom och ett snabbt sjukdomsförlopp är det både en utmaning och av stor vikt att sepsis upptäcks tidigt. Nu ska bedömningsmetoden NEWS hjälpa till att övervaka och bedöma inlagda patienters vitala funktioner och hjälpa sjukvårdspersonalen att identifiera patienter med misstänkt sepsis. Och det innan tillståndet blir kritiskt.

Vad är sepsis?

Martin Spångfors. Foto: Jon Ulvsgärd

– Kan vi med hjälp av NEWS identifiera de här patienterna i ett tidigt skede så kan vi också sätta in tidiga åtgärder, vilket kan vara livsavgörande för patienten, säger Martin Spångfors, intensivvårdssjuksköterska vid Centralsjukhuset i Kristianstad och forskarstuderande vid Lunds universitet.

NEWS, som står för National Early Warning Score, kommer ursprungligen från Storbritannien och infördes hösten 2015 på alla sjukhus i Skåne. Martin Spångfors, som samordnade införandet, översatte och testade metoden som visade sig fungera väl även under svenska vårdförhållanden. NEWS har nu anpassats i en ny version för att underlätta identifiering av patienter med misstänkt sepsis.

– Vid septiska tillstånd har man sett att patienten ofta får en period av nytillkommen eller förvärrad förvirring. För att hitta de patienter som uppvisar detta har NEWS därför kompletterats med ett sådant kriterium, förklarar Martin Spångfors.

Fångar upp även subtila avvikelser

Med hjälp av NEWS bedöms patientens tillstånd regelbundet utifrån andningsfrekvens, syremättnad, syrgasbehov, puls, blodtryck, kroppstemperatur och medvetandegrad. Om någon av de vitala funktionerna avviker från normalvärdena, poänggraderas de enligt en standardiserad bedömningsskala. En NEWS-poäng på 5 eller högre, i kombination med misstänkt eller bekräftad infektion, indikerar misstänkt sepsis och talar om för personalen att vidta snabba åtgärder.

– Fördelen med NEWS är att även små subtila avvikelser i vitala funktioner, som kanske inte skulle uppmärksammas var för sig, leder till åtgärder när de summeras i NEWS-skalan. Den summerade poängen hjälper också personalen att göra en helhetsbedömning av patientens tillstånd och kommunicera på ett enhetligt språk, säger Martin Spångfors.

För att vidta rätt åtgärder används en åtgärdsskala med tydlig ansvarsfördelning och riktlinjer för hur personalen ska agera vid olika poäng. Vid misstänkt sepsis ska ansvarig läkare informeras för en brådskande bedömning av patientens tillstånd. Det handlar om rätt kompetens i rätt tid, både vad gäller bedömning och åtgärder.

Text: JON ULVSGÄRD

Sepsis i siffror

Lär dig känna igen symtom vid sepsis