Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vad hände med lusten i vardagen?

2016-06-02

Vi har idag allt mindre lust till sex. Det bekräftas både av forskning och framgår även av den senaste sexvanestudien från 2013. Allt fler – företrädesvis kvinnor – söker sig till sexologisk rådgivning och det vanligaste problemet är minskad sexlust.

Att fler kvinnor söker hjälp behöver inte innebära att kvinnor faktiskt upplever mer problem med minskad lust än män. En delförklaring kan istället vara att kvinnor generellt är mer benägna att söka för sina problem.

Sven-Axel M+Ñnsson 2
Sven-Axel Månsson. Foto: Roger Lundholm

– Mycket forskning kring sex handlar antingen om biologi och neuropsykologi, det vill säga vad som händer i hjärnan när vi blir sexuellt upphetsade, eller kring olika sexuella stilar och uttrycksformer. Förvånansvärt lite forskning handlar om samspel och relationer och hur sex fungerar i vardagslivet. Och det är just den delen som vi vill belysa med vår forskning, säger Sven-Axel Månsson, professor emeritus i socialt arbete vid Malmö högskola.

Deras forskning bygger på kvalitativa studier, i första hand djupintervjuer istället för mätningar. Så när det gäller siffror hänvisar Sven-Axel Månsson till den senaste sexvanestudien från 2013 som utfördes av Aftonbladet/United Minds.

– Det är en väl utförd studie som bygger på ett representativt urval av den svenska befolkningen, bekräftar Sven-Axel Månsson.

Nedgången är störst bland medelålders

När siffrorna från den senaste studien jämförs med tidigare studier utförda 1996 respektive 1967 framträder en tydlig trend. Vi har mindre sex nu jämfört med 1996 och det är ingen liten minskning vi pratar om. Sexfrekvensen har sjunkit med nästan 25 procent om man slår samman svaren från samtliga ålderskategorier. Nedgången är absolut störst bland medelålders, i åldersspannet 35-49 år. Som främsta orsak uppger man trötthet eller avsaknad av partner.

Sven-Axel Månsson menar att Aftonbladets studie på ett bra sätt bekräftar det de själva har sett i sina studier och tillägger att stress, osäkra villkor på arbetsmarknaden, men även vår moderna livsstil med sociala medier säkert spelar in.

– En kollega till mig formulerade det som att vi idag tyvärr pillar mer på våra telefoner än vad vi pillar på varandra.

Endast två grupper avviker från den sjunkande trenden: kvinnor under 24 år och de i den äldsta åldersgruppen, 66-74 år.

Hälsa och sexuell aktivitet hänger ihop

Att den sexuella aktiviteten avtar med åldern är ett faktum. Det beror på att kroppen åldras, hormonnivåerna förändras och vi drabbas av sjukdomar som direkt eller indirekt påverkar den sexuella förmågan och lusten. Men om man jämför äldres sexuella aktivitet 1996 med 2013 så har den ökat. Där ser forskarna en tydlig koppling till att den allmänna hälsan – och därmed också den sexuella hälsan – har blivit bättre, vilket innebär att många kan vara sexuellt aktiva längre upp i åldrarna. Äldres sexualitet bejakas också på ett annat sätt än förr. I den första sexvaneundersökningen som gjordes 1967 brydde man sig inte ens om att fråga personer som var äldre än 60 år om deras sexliv.

– Något som har framkommit i våra intervjuer är att det man ser som sex är så mycket mer än förmågan att genomföra ett samlag, säger Sven-Axel Månsson och fortsätter:

– När det gäller de yngre kvinnorna skulle en hypotes kunna vara att unga kvinnor är präglade av ett mer tillåtande sexuellt skript, det vill säga hur vi ser på sex och vad som är okej, som gör att de unga kvinnorna tar för sig sexuellt i större utsträckning än tidigare generationer. Men än så länge har vi ingen vetenskaplig förklaring till detta.

Har kvinnor mindre lust? I sexvanestudien från 2013 ser man en tydlig skillnad mellan kvinnors och mäns sexlust. Kvinnor svarar genomgående att de känner lust mer sällan än män och att de inte tänker på sex lika ofta som män. Betyder det att kvinnor har mindre lust och är det något som styrs biologiskt?

– Att kvinnor rent biologiskt skulle ha mindre lust än män är en myt. Förklaringen till den minskade lusten bör snarare sökas inom det psyko-sociala fältet. Det är bland annat detta vi vill undersöka närmare i vår fortsatta forskning, säger Sven-Axel Månsson.

Intressanta frågor att fördjupa sig i skulle kunna vara om kvinnor är mer stressade än män, om kvinnors sexualitet trycks ner av ansvaret för preventivmedel och hur de rådande sexuella skripten påverkar synen på den kvinnliga sexualiteten.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ