Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Unga extra känsliga för psykisk ohälsa vid psoriasis

2014-11-07

Det finns anledning att vara extra uppmärksam på hur yngre psoriasispatienter mår psykiskt. Ny forskning från Lunds universitet visar att förekomsten av ångest och depression bland de som insjuknar vid yngre ålder är betydligt högre än de som insjuknar senare.

Psykisk ohälsa är vanligt vid folksjukdomen psoriasis. Doktoranden Charlotta Remröd undersökte därför om det går att ringa in några tydliga grupper av psoriasispatienter där risken för psykisk ohälsa är förhöjd. Studierna bygger på intervjuer och psykologiska självskattningsformulär.

Resultaten visade att patienter som insjuknat i yngre ålder (upp till 20 år) och patienter med svår klåda hade signifikant högre medelvärden för ångest och depression. De hade även mer pessimistiska och negativa personlighetsdrag jämfört med patienter med senare debutålder eller endast lindrig klåda.

Samtidigt noterades att 63 procent av patienterna upplevde en sjukdomsförsämring vid stress . De patienter som upplevde att deras psoriasis försämras av stress hade en mer sårbar och stresskänslig personlighetsprofil samt mer ångest och depression. Detta i jämförelse med de personer som inte försämras av stress.

I avhandlingsarbetet undersöktes även hudens kopplingar till nerv- och immunsystem. Studieresultaten i denna del talar för att neuroimmunologiska signalvägar via en neuropeptid med beteckningen Substans P kan ha betydelse vid psoriasis. Resultaten pekar på betydelse för personens psoriasisplack och det kan även finnas koppling till grad av kronisk stress.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Foto: privat