Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Transplanterade nervceller byggs in i strokeskadad råtthjärna

2017-01-26

Stroke leder idag oftast till en varaktig funktionsnedsättning – men den stroke-skadade hjärnan kan kanske i framtiden repareras genom att döda celler ersätts med nya friska nervceller med hjälp av transplantation. Forskare vid Lunds universitet har tagit ett steg på vägen genom att visa att vissa nervceller som transplanterats till hjärnan på strokeskadade råttor byggts in och svarat på rätt sätt när råttans nos och tassar blivit berörda.

Fungerande kontakt för transplanterade nervceller

De celler man använt i studien, som publicerats i den ansedda tidskriften Brain, är mänskliga hudceller. Dessa har omprogrammerats till stamcellsstadiet och sedan utmognats till den typ av nervceller som normalt finns i hjärnbarken.

Forskargruppen vid Stamcellscentrum i Lund visade redan för ett par år sedan att transplantation av sådana celler till hjärnbarken fick strokeskadade råttor att röra sig bättre. Då var det dock oklart om värdhjärnan verkligen bildat fungerande förbindelser med de transplanterade nervcellerna. Nu har man visat att så är fallet.

Avancerade metoder

Forskargruppen har använt flera avancerade metoder i sin studie – elektronmikroskopi, virusbaserad spårningsteknik, registrering av aktiviteten i de transplanterade cellerna samt optogenetik. Resultaten visar att olika delar av värdhjärnan bildar normala, fungerade förbindelser med de transplanterade nervcellerna och att dessa förändrar sin aktivitet vid beröring av djurens nos och tassar.

– Det är första gången någon kunnat visa ett sådant resultat. Att vissa av de nya nervcellerna tar emot signaler från värdhjärnan på ett normalt sätt tyder på att de byggts in i den strokeskadade råttans hjärna. Där har de kunnat ersätta en del av de döda nervcellerna, säger professorn vid Stamcellscentrum Zaal Kokaia.

Målet – att kunna reparera strokeskadad hjärna

Nu är ett strokeskadat försöksdjur inte detsamma som en strokepatient. Professorn och överläkaren vid Skånes universitetssjukhus, Olle Lindvall, som också ingår i forskargruppen, ser ändå gruppens studie som ett viktigt första steg. Den utgör ett s k proof of concept, ett bevis för att det är möjligt att ersätta döda nervceller med nya friska celler genom transplantation efter en stroke.

– Detta är grundforskning, och det går inte att säga när vi kommer att nå fram till försök på patienter. Men målet är klart: att utveckla en behandlingsmetod som kan reparera den strokeskadade hjärnan. Idag finns det ju ingen effektiv behandling som kan återställa funktionen hos en strokepatient när de första timmarna efter en stroke har passerat, säger Zaal Kokaia.

Text: INGELA BJÖRCK
Foto nervcell: Dreamstime

Artikeln är tidigare publicerad vid Lunds universitets medicinska hemsida.