Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Träning i självmedvetande lindrar symptom

2014-02-26

 skog

Rörelseavvikelser, brister i självmedvetande och överväldigande trötthet är några av de symptom som personer med schizofreniliknande tillstånd lider av. Symptom som patienter och fysioterapeuter beskriver minskas av basal kroppskännedomsträning, visar en ny avhandling från Lunds universitet.

– Som fysioterapeut avläser man kroppsspråket och gör en strukturerad bedömning av rörelseförmågan. Rörelsemönstret speglar både vårt känsloliv, vår stressnivå, trötthet och olika svårigheter med rörelsefunktion t ex neurologiska avvikelser, säger Lena Hedlund, fysioterapeut och doktorand på Lunds universitet.

Självmedvetenhet utgår ifrån kroppen

Nyare forskning har även visat att vårt grundläggande självmedvetande utgår från den fysiska kontakten med kroppen och dess rörelser. I en av avhandlingens studier framkommer att personer med schizofreniliknande tillstånd har flera rörelsekvalitativa svårigheter som kan behöva fysioterapeutisk behandling för att underlätta återhämtning, motverka inaktivitet, smärta och minska stigmatisering. Metoden basal kroppskännedom är sedan tidigare känd som ett sätt att minska psykiatriska symtom, förankra en person i sin kropp och där man jobbar mycket med balans, andning, att stå stadigt och genom medveten närvaro få ihop intention och kropp i rörelsen.

Bra komplement till annan behandling

För personer med schizofreniliknande tillstånd kan detta vara ett mycket bra komplement till annan behandling och patienterna i Lena Hedlunds studie beskriver flera positiva effekter av behandlingen.

– För att minska psykotiska upplevelser kan man t ex stimulera kroppens konturer och utföra rörelser som ökar upplevelsen av att hänga ihop för att patienten ska få en större kroppslig förankring och därmed verklighetskänsla, berättar Lena Hedlund.

Hög trötthetsnivå

Målet är att få patienterna att bli mer aktiva både fysiskt och socialt, öka välbefinnandet och stärka självupplevandet. Studien visar också att personer som är drabbade av schizofreniliknande tillstånd ligger på en genomgående hög trötthetsnivå när man jämför med motsvarande studier på personer med somatisk sjukdom. I studien har Lena Hedlund mätt deras trötthet utifrån fem olika dimensioner: generell-, mental-, fysisk trötthet samt minskad aktivitet och minskad motivation. Tröttheten försvårar återhämtningen och olika rehabiliterande insatser.

– Patienterna kan vara trötta av flera skäl – att genomgå en psykos, ha stark ångest är naturligtvis i sig utmattande. Sömnen är dålig och det finns ofta depressiva och negativa symtom, men även dåliga levnadsvanor påverkar vår ork och vitalitet.

Mer forskning behövs

Lena Hedlund menar att det behövs mer forskning om schizofreniliknande tillstånd, självmedvetandestörningar och rörelsebehandling. Inom psykiatrin behöver man även bli mer uppmärksam på patientgruppers rörelseavvikelser och deras trötthet.

Kommentar: Sedan den 1 januari 2014 har sjukgymnasterna ändrat sin yrkestitel till leg. fysioterapeut.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Texten är tidigare publicerad som pressmeddelande från Lunds universitet, institutionen för hälsovetenskaper, den 24 februari 2014.
Länk till institutionen.