Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tids-dagböcker hjälper mot barnfetma

2013-02-20

I en aktuell studie vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus har föräldrar till barn med fetma under ett års tid fört tidsgeografiska dagböcker. Genom att flytta fokus från vad man äter till vad man gör skapas insikter över familjens aktivitetsmönster till gagn för en normalisering av barnens vikt.

Studierna ingår i det avhandlingsarbete vid Lunds universitet som arbetsterapeut Kristina Orban presenterar i början på mars.

Att övervikt och fetma kan behandlas med förändrade kost- och motionsvanor är väl känt. Trots kunskapen kan det vara svårt att få till en förändring i den stressiga vardagen. Det är här de tidsgeografiska dagböckerna kommer in i bilden som ett greppbart verktyg i syfte att få syn på vardagen.

Föräldrars aktivitetsmönster påverkar

Kristina Orban har utarbetat en metod för att med dagböckernas hjälp studera och värdera föräldrars aktivitetsmönster.

– Föräldrars aktivitetsmönster påverkar inte bara deras egen hälsa, utan kan även leda till utveckling av fetma och ohälsa hos deras barn. Det handlar om att komma till insikt om vad i vardagen som kan förändras när det gäller rutiner och vanor för att komma tillrätta med hela familjens kanske inte alltid så hälsosamma aktivitetsmönster, säger Kristina Orban

Pappans roll viktig

Under ett års tid har 52 föräldrar fört dagbok över sina vardagliga aktiviteter. Vid 13 grupptillfällen har föräldrarna fått möjlighet att lära mer om vardagens betydelse för hälsa och välbefinnande under ledning av arbetsterapeuterna Kristina Orban och Helena Gerdmar, dagböckerna har analyserats gemensamt med föräldrarna för att fokusera på vardagens hela aktivitetsrepertoar.

– Genom en databearbetning skapas en bild, en aktivitetskarta, som tydligt visar vad som kan förändras i de vardagliga rutinerna för att gynna hälsa och minska vikt hos barnen. För att nå resultat är det viktigt att föräldrarna samarbetar och vi har i våra analyser sett att pappans medverkan har stor betydelse. I de familjer där pappan förändrat sitt aktivitetsmönster till förmån för gemensamma aktiviteter i familjen sker allra störst positiv förändring med även minskat BMI hos barnen, säger Kristina Orban.

Text: KATRIN STÅHL

Artikeln är tidigare publicerad av Institutionen för hälsa vård och samhälle, Lunds universitet, 18 februari 2013