Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Terapi på nätet och motion kan minska psykisk ohälsa

2017-04-21

Psykisk ohälsa leder till nedsatt funktion inom flera områden och ofta också till sjukskrivning. Ändå får många som söker hjälp på vårdcentralen inte den hjälp de behöver. Psykologen Catharina Strid visar i en ny studie från Lunds universitet att en ökad ordinering av internetbaserad KBT och fysisk träning skulle kunna förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa. 

Primärvården missar ibland att såväl diagnosticera som att behandla problem som berör det psykiska välmåendet. Följden blir ett ökat lidande för den enskilda individen och stigande samhällskostnader med risk för långa sjukskrivningar.

Terapi på nätet och motion kan bota depression och stress snabbare än traditionell behandling enligt ny studie av Catharina Strid.

Ger effekt på sömn och stress

Catharina Strid, som innan hon började forska vid Lunds universitet, var koordinator för psykologinsatser inom primärvården, har undersökt framgången hos tre olika behandlingsmetoder för personer med medelsvåra psykiska problem såsom depression, ångest och stress. De 900 som ingick i studien delades in i tre grupper som fick olika sorters behandling; internetbaserad KBT (kognitiv beteendeterapi), fysisk träning och en tredje grupp som fick sedvanlig behandling vilket för många innebär läkemedel.

– Det visade sig att internetbaserad KBT och fysisk träning ger bättre effekt på psykologisk funktion och sömn, och lika bra effekt på stress jämfört med sedvanlig behandling, säger Catharina Strid.

Fungerade sämre för personer med riskfyllt alkoholbruk

Idag ingår inte internetbaserad KBT som en ordinarie behandlingsform inom primärvården men inom SKL – Sveriges kommuner och landsting – är man mån om att terapiformen ska börja användas mer.

– Fördelen jämfört med vanlig KBT är att den är mer kostnadseffektiv men också att den kan användas när det passar patienten själv, säger Catharina Strid och påpekar vikten av att primärvården måste ha ett brett utbud av behandlingar och bättre kunna bedöma vilken vårdform som är bäst lämpad för vem.

Ett annat intressant resultat från studien var att internetbaserad KBT och fysisk träning inte gav lika bra effekt på stressproblem hos personer med riskfylld alkoholkonsumtion.

– Vi har ingen riktigt bra förklaring till varför behandlingen fungerar sämre för de här personerna, säger Catharina Strid. Men det är viktigt att ta reda på varför. Mer forskning behövs!

Text och bild: ULRIKA OREDSSON