Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Svårt att prata övervikt

2018-05-22

Övervikt och fetma hos små barn måste ses som ett prioriterat problem och åtgärder sättas in tidigt. Det menar Gabriella Isma, barnsjuksköterska och forskare vid Malmö universitet. Hennes avhandling visar att barnhälsovården har svårt att ta upp frågan med föräldrarna.

– Sjuksköterskorna, som har kontakten med barn och föräldrar, insåg att det var ett angeläget problem, men tyckte det var ett svårt ämne att lyfta. Föräldrarna var kanske också överviktiga, eller sjuksköterskan själv. I vissa kulturer ses det inte heller som negativt att barnet är lite runt, säger Gabriella Isma, som disputerade 2016.

Andra tänkte att det inte var så farligt, att små barn ”springer av sig” övervikten när de börjar skolan. Om inte, så får skolsköterskan ta sig an frågan. Vid Ismas undersökning framkom också att det fanns en rädsla för att skuldbelägga föräldrarna, som kanske har dåliga matvanor.

– Om föräldrarna någon gång tog upp barnets vikt som ett problem handlade det om utseendet, inte hälsan. De var rädda för att barnet skulle bli mobbat, säger Gabriella Isma.

I sin avhandling undersökte hon bland annat hur det förebyggande arbetet inom barnhälsovården fungerar. Statistiken visade att nästan 15 procent av sexåringarna i södra Skåne är överviktiga eller feta, enligt definitionen för iso-BMI. Det räknas ut på samma sätt som BMI för vuxna, men viktklassificeringen skiljer sig markant åt. Gränserna för övervikt respektive fetma varierar för alla åldrar mellan 2 och 18 år.

Trots att så många av sexåringarna var överviktiga, var det ingen av barnhälsovårdsenheterna som tyckte att de hade så många överviktiga barn på just sin enhet.

– Nu gör man det, men då var det inte alltid iso-BMI beräknades vid årskontrollerna, man använde ögonmått. Sjuksköterskorna upplevde inte heller att uppgiften var prioriterad av cheferna.

Går att förebygga

Gabriella Ismas studie kunde inte visa på något tydligt samband mellan överviktiga föräldrar och överviktiga barn.

– Orsakerna till övervikt hos barn kan vara kulturellt betingade, och det hänger i sin tur ihop med kosthållningen och hur man rör på sig, säger Gabriella Isma och understryker vikten av att tidigt uppmärksamma övervikt och fetma bland riktigt små barn.

– Övervikt påverkar livet på många sätt: det finns risk att du presterar sämre i skolan och sedan får sämre möjligheter på arbetsmarknaden. Vi vet att fetma kan leda till typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och till och med död i förtid. Men med åtgärder i tid går detta att förebygga.

Text: MAGNUS JANDO