Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Sämre spermierörlighet hos män som utsatts för DEHP

2015-09-25

COLOURBOX9447748webb2

Män som i högre utsträckning utsatts för ämnet DEHP, en så kallad ftalat, har en sämre spermierörlighet och kan därför misstänkas ha svårare att skaffa barn. Det visar en studie av Jonatan Axelsson vid Lunds universitet, som nyligen publicerats i tidningen Environment International.

Ftalater är samlingsnamnet på en grupp ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra, och varav vissa misstänks vara hormonstörande. Många ftalater finns framförallt i mjukgjord plast – det vill säga i väldigt mycket av vad vi omges av dagligen: tapeter, sandaler, nagellack, parfym, golvmaterial, mattor och mycket annat. Vi exponeras dagligen för ftalater och får i oss kemikalierna genom mat och dryck, hudkontakt och inandning eftersom ftalatmolekyler läcker ut ur plaster. Hur stora mängder ftalater vi utsätts för kan man mäta genom ett enkelt urinprov.

– Vi har undersökt markörer för ftalaten DEHP (dietylhexylftalat) i urin som ett mått på exponering, liksom spermakvaliteten på över 300 män mellan 18 och 20 år vid Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö. Resultatet visar att ju högre halt männen hade – desto lägre framåtrörlighet hade deras spermier, säger Jonatan Axelsson, forskare vid Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet och specilistläkare i arbets- och miljömedicin.

Högre exponering gav sämre spermierörlighet

Man kunde säkerställa en negativ trend i spermierörligheten beroende på graden av exponeringen. För den fjärdedel av männen med lägst exponering rörde sig 57 procent av spermierna framåt, medan andelen framåtrörliga spermier var 46 procent för den fjärdedel med högst exponering.

– Eftersom det rapporterats ett linjärt samband också mellan spermierörlighet och chans till graviditet, så skulle detta kunna betyda att ju högre exponering för DEHP, desto mindre chans att kunna få barn.

Studien är den enda i sitt slag där man hos män från allmänbefolkningen analyserat sambandet mellan exponeringen för DEHP och spermakvalitet och samtidigt justerat för både hur koncentrerad urinen var och hur lång tid det gått sedan senaste utlösning. Män från allmänbefolkningen kan vara de mest relevanta att studera, eftersom män med fertilitetsproblem (som annars ofta är de som studeras) ofta har en sänkt spermakvalitet, inklusive spermierörlighet, vilket kan ha många olika orsaker.

Bra att vara medvetna om problemet

– Det finns andra studier som stödjer våra fynd kring sambandet mellan DEHP-metaboliter och spermierörligheten, men även studier som inte hittat några samband. Dessutom bryts ämnena ner i kroppen inom ett par dagar. Därför finns det ingen anledning till omedelbar oro. Men vi bör vara medvetna om att det kan finnas ett problem och att det kan vara en viktig fortsatt forskningsfråga, säger Jonatan Axelsson.

Redan idag är DEHP uppsatt på EU:s lista över ämnen med särskilt farliga egenskaper och sedan tidigare i år behövs ett särskilt tillstånd för att använda ämnen vid tillverkning av varor och kemiska produkter inom EU. Importerade varor omfattas dock inte av detta, berättar Jonatan Axelsson avslutningsvis.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Nyhet från Institutionen för laboratoriemedicin, 22 september 2015.