Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Samordnad vård ger färre läkarbesök

2013-09-26

Dagens vårdsystem står inför många stora utmaningar där andelen äldre med komplexa vårdbehov växer. Dessa äldre personer har ofta flera sjukdomar och kontakt med många olika vårdgivare, på flera olika nivåer, samtidigt.

Med ökad ålder och symtom som bl a nedsatt hörsel eller försämrat minne, har många äldre svårt att hantera en situation som involverar flera vårdinstanser. Risken för en splittrad vård- och omsorg är stor vilket leder till en sämre och osäkrare vård.

Modell för att minska vårdkontakter

Magnus Sandberg har i sin avhandling studerat om en modell med Case management, kan minska vårdkontakterna för sköra äldre:

– Med sköra äldre menar vi personer som är minst 65 år, bor i eget hem och som har varit i kontakt med sjukvården upprepade gånger under det senaste året. En liten grupp av äldre står för en stor del av den totala vårdkonsumtionen och kan vi sänka deras behov så har vi vunnit mycket, säger Magnus Sandberg.

Förebyggande insatser och samordning

En case manager jobbar mellan olika vårdinrättningar. Dels med förebyggande insatser men även med samordnad vård, vägledning och utvärdering av varje persons omhändertagande genom hela sjukdomstillståndet. Inom ramen för avhandlingsarbetet är det sjuksköterskor eller sjukgymnaster som haft uppdraget som Case manager.

Omvårdnad av äldre
Foto: Colourbox

– Case managern gjorde hembesök hos den äldre minst 1 gång/månad och gav personen på så sätt en kontinuitet som gjorde att vården kunde samordnas och att många potentiella problem kunde upptäckas tidigt, förklarar Magnus Sandberg.

Personerna upplevde en ökad trygghet genom de kontinuerliga hembesöken och de kände ett stort förtroende för case managern som blev länken mellan olika vårdinstanser.

Tidigare använts inom psykiatrin

Ursprungligen uppstod modellen med Case management i 1970-talets USA, när reformerna gjorde att psykiatrin ”monterades ner”. I Sverige förkommer Case management också inom psykiatrin, men har hittills inte testats i någon större utsträckning för sköra äldre. Det finns således ett behov att prova och utvärdera modellen i det svenska vårdsystemet.

– Den totala kostnaden skiljer sig inte åt mellan Case management och gängse vård. Däremot behövs ekonomiska resurser att omsätta forskningen om modellen i vården. Vår förhoppning är att vi ska implementera Case management i större skala och dra lärdom av vad vi lärt oss i studien, avslutar Magnus Sandberg.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Nyhet från Lunds universitet 23 september 2013