Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Prostatacancer – automatiserad skelettmätning kan vässa framtida vård

2016-06-16

Bone Scan Index är en kartläggningsmetod för tumörer i skelettet baserad på den nuklearmedicinska metoden skelettscintigrafi. I framtiden kan den kanske underlätta vid prognosbedömning och behandlingsval av aggressiv prostatacancer. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet.

höftskelett_525

Patienter med de allvarligaste formerna av prostatacancer löper en kraftigt förhöjd risk att drabbas av metastaser i skelettet.

Utbredningen av skelettmetastaser kan kartläggas på olika vis. En sådan metod är Bone Scan Index (BSI), som främst är studerad vid prostatacancer. Metastasernas andel av skelettet beräknas med utgångspunkt i nuklearmedicinska bilder från s.k. skelettscintigrafi. BSI är en metod som anses tillförlitlig men har nackdelen att den vid manuell beräkning är tidskrävande och kostsam. Det kan också uppstå subjektiva skillnader i tolkningen beroende på vem som gör den.

Undersökte nyttan med automatiserade beräkningar

I avhandlingsarbetet undersöktes därför om automatiserade beräkningar kan vara ett lämpligt tillvägagångssätt vid prognosbedömning och sjukdomsutveckling.

– Våra resultat visar att även automatiserat BSI är en tillförlitlig metod för att mäta skelettutbredningen av prostatacancer. Det kunde i våra studier användas för riskbedömning och för att följa sjukdomsutvecklingen, säger Mariana Reza, läkare och doktor i medicinsk vetenskap vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet.

En viktig uppgift är att försöka kartlägga var gränsen mellan hög risk att dö en förtidig död och låg risk går. Undersökningarna i avhandlingen visade att patienter med en utbredning som var lägre än en procent av skelettets volym hade en betydligt bättre prognos än de som hade ett högre värde. En annan viktig uppgift är att kartlägga hur tillförlitligt, eller reproducerbart, mätvärdet är. Avhandlingen visar att BSI är mycket reproducerbart framför allt vid lägre värden.

Pilotstudie med 14 patienter

Resultaten bygger på en mindre pilotstudie med 14 patienter från Malmö och Göteborg samt en retrospektiv studie med 146 patienter (sistnämnda inkluderar även patienter från Lund). Även om resultaten är lovande krävs ytterligare studier inom området:

– Nästa mål är att bekräfta resultaten med en studie där vi följer användning av automatiserat BSI över tid på ett större antal män med prostatacancer. Förhoppningen är att automatiserat BSI kan komma att bli klinisk rutin i framtiden, och det kommer i så fall sannolikt att kombineras med andra undersökningsmetoder, förklarar Mariana Reza.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Bild skelett: Dreamstime