Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Primärvårdsforskning med äldrefokus

2016-11-02

tankfull äldre dam

Ulf Jakobsson installerades som professor i hälso- och vårdvetenskap den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Skillnaden mellan ett gott åldrande och ett dåligt eller mindre gott åldrande beskrivs ofta som balansen mellan hälsa och sjukdom. Ålder är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av sjukdomar och skador, och när medellivslängden ökar i befolkningen ökar samtidigt andelen multisjuka äldre. Men åldrandet är inte en enskild process utan en kombination av flera olika processer som sker simultant och samverkar på olika sätt med varandra. Sjukdom tillsammans med åldersrelaterade förändringar såsom kognitiva nedsättningar, förändringar i njur- och leverfunktion samt nervsystemet kan göra sjukdomsbilden komplex, vilket ställer stora krav på hälso- och sjukvården.

Min forskning har huvudsakligen fokuserat på äldre och långvarigt sjuka. Forskningen har bedrivits med flertalet inriktningar såsom långvarig smärta, smärtbehandling, fall och fallskador, vårdkonsumtion, multisjuklighet, läkemedelsbehandling samt olika psykosociala aspekter. Majoriteten av forskningsstudierna har genomförts som större befolkningsstudier, men även som kvalitativa och experimentella forskningsstudier.

Att jag sedan 2009 har min anställning vid Centrum för primärvårdsforskning har gjort att jag applicerat ett tydligare primärvårdsfokus på min forskning. Primärvården är både första linjens sjukvård och den primära medicinska resursen för den kommunala hälso- och sjukvården, vilket gör att majoriteten av de äldres sjukdomar hanteras i just primärvården. Även om en hel del forskning har gjorts kring äldres hälsa och sjukdom finns många kunskapsluckor, speciellt med fokus på primärvårdens verksamhetsområde.

Text: ULF JAKOBSSON
Porträtt: Kennet Ruona
Foto äldre: COLOURBOX

Från broschyren: ”Professorsinstallation 14 oktober 2016″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.