Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Patienten är expert på sig själv

2016-06-15

vård av äldre (kat)

Autonomi kan förklaras som vår rätt till att bestämma över oss själva. Det kan tyckas låta rättfram men i situationer där vi är svårt sjuka och beroende av andra kan det vara en utmaning. En ny avhandling vid Lunds universitet visar att det finns tre sammanhängande strategier som patienter använder sig av för att behålla sin autonomi när de vårdas i högteknologiska vårdmiljöer.

I sin avhandling belyser sjuksköterskan Catharina Lindberg autonomi och omvårdnad utifrån ett patientperspektiv.

– Jag vill ge en inblick i upplevelsen av att var autonom när man är svårt sjuk och behöver vård i en högteknologisk vårdmiljö. Därför valde jag att intervjua personer som hade vårdats på en intensivvårdsavdelning eller som vårdades med avancerad medicinsk teknik i hemmet, berättar Catharina Lindberg

Intresset för ämnet grundar sig bland annat i att autonomin riskerar att komma i kläm när den fysiska kroppen behöver hjälp. Vårdpersonal måste vara på sin vakt så att de inte tar över patientens autonomi samtidigt som de tar över vårdnaden om den fysiska kroppen. Vårdpersonal och patient behöver mötas med ömsesidig respekt, där den ena parten är expert på omvårdnaden och den andra på sig själv, menar Catharina Lindberg.

Ett äkta möte mellan personal och patient är avgörande

Tre strategier har identifierats som betydande för en patients autonomi; kontroll, partnerskap och transition. Kontroll kan vara att styra tiden, exempelvis att få bestämma när ens dialys ska ske – och på så sätt kunna planera sin vardag efter det. Kontroll kan även vara att avsäga sig kontrollen när det är nödvändigt.

catharina_lindberg_ingressbild_x-small
Catharina Lindberg.

– Med självbestämmande kommer ansvar, något en patient kanske inte vill ha eller helt enkelt inte orkar med. Patienterna som intervjuades önskade framför allt möjligheten att medbestämma – inte att självbestämma. Här är tillit och partnerskap av stor vikt, berättar Catharina Lindberg.

Partnerskap handlar om relationen mellan patient och vårdpersonal och att man som patient är en del av vårdteamet. En fortlöpande dialog är en viktig förutsättning för detta partnerskap där kontinuitet bland personalen är avgörande. Patienter som är svårt sjuka kan ha besvär med att prata – och det kan därför ta tid för vårdpersonal att förstå vad de vill.

Transition som är den tredje och sista strategin för en patient att bevara sin autonomi handlar om när han eller hon transformerar sin livsvärld. Detta innefattar att rekonstruera eller bygga upp livet på nytt så att man fortfarande upplever sig leda och ha ansvaret för vardagen trots beroendet av andra, teknologi och omgivande miljö.

Praktiska användningsområden

Sammanvävt så kan avhandlingens resultat, i form av ett teoretiskt ramverk, fungera som diskussionsunderlag i samband med utbildning av vårdpersonal. Utifrån resultaten hade man även kunnat ta fram utvärderingsinstrument, om man hade så velat menar Catharina Lindberg. Exempelvis genom att låta patienter svara på väl valda frågor i enkätform och på så vis få indikationer på om omvårdnaden ger de förutsättningar som personen behöver för att få känna sig autonom i rollen som patient.

Text: YLVA NILSSON