Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nybildning av blodkärl kan förklara svårbehandlade Parkinson-symtom

2015-11-10

Walking with walking aid rollator_dreamstime_14423052

Oönskad nybildning av blodkärl i hjärnan är sannolikt orsaken till svårbehandlade gång- och balanssvårigheter vid Parkinsons sjukdom. Slutsatsen styrks av ny forskning från Lunds universitet.

Många personer med Parkinsons sjukdom får med tiden gång- och balanssvårigheter – trots adekvat medicinering. En del patienter kan inte heller använda dopamin-baserade läkemedel fullt ut eftersom dopamin kan leda till biverkningar.

Den aktuella forskningen verifierar liknande data från en tidigare studie av andra forskare. Den utfördes på hjärnvävnad från ett fåtal avlidna patienter.

 Styrkan i vår studie är deltagarantalet, och att det är levande personer. På grund av att många drabbas av flera parallella sjukdomar i livets slutskede är det svårare att analysera proverna från avlidna personer, förklarar Oskar Hansson, docent vid Lunds universitet samt överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

oskar_hansson_2015_medium
Oskar Hansson.

Blodkomponenter läcker in i hjärnan

Fynden, som presenteras i tidskriften Neurology, gjordes när forskarna letade på bred front efter mekanismer som kan öka förståelsen för hur Parkinsons sjukdom fungerar.

Mätningarna visade klara samband mellan markörer för kärlnybildning i hjärnan och gång- eller balanssvårigheter hos deltagarna. Vi konstaterade även förhöjd genomtränglighet i blod-hjärnbarriären vilket leder till att blodkomponenter kan läcka in i hjärnan och orsaka skada där, säger Oskar Hansson.

I studiens första del ingick 100 Parkinson-patienter samt 38 friska kontrollpersoner från Skånes universitetssjukhus i Malmö. Genom ett ryggvätskeprov mättes flera olika proteiner som indikerar nybildning av blodkärl i hjärnan. För att säkerställa resultaten gjordes därefter kontrollmätningar i två andra patientgrupper av ungefär motsvarande storlek.

Det finns redan läkemedel mot kärlnybildning. Kan vi bekräfta våra resultat i ytterligare studier så kan dessa på sikt kanske provas på Parkinson-patienter, säger Oskar Hansson.

Innan det eventuellt är aktuellt att prova läkemedel i kliniska studier planerar Oskar Hansson och hans kolleger bl.a. en djurstudie. På så vis går det att få ytterligare kunskap om mekanismerna som tros orsaka problemen för Parkinson-patienterna och det blir också möjligt att välja ut vilka läkemedel som är lämpligast att använda.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Foto Oskar Hansson: Ingela Björck

Bild person med rullator: Dreamstime

Texten är tidigare publicerad på Lunds universitets medicinska fakultets hemsida.