Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny studie jämför ECT och ketamin vid svår depression

2022-01-14
Bild: iStock/Zerbor

En randomiserad klinisk studie ledd av forskare vid Lunds universitet har jämfört effekten av intravenös behandling med ketamin mot ECT-behandling vid svår depression. Resultaten stärker bilden av ketamin som en möjlig behandling, men visar också att ECT-behandling hjälper fler.

Under senare år har ketamin seglat upp som en ny behandling, eftersom studier visat att det har en antidepressiv effekt.

Pouya Movahed Rad

– Men de studier som gjorts har över lag varit små och haft en kort uppföljningstid, tidigare har ingen större randomiserad studie genomförts. Därför var det angeläget att göra en sådan, säger Pouya Movahed Rad, forskare vid Lunds universitet och överläkare och psykiatriker i Region Skåne, som lett studien.

I studien, som publicerats i International Journal of Neuropsychopharmacology, har forskarna undersökt den antidepressiva effekten av ketamin i jämförelse mot bästa praxis idag, ECT-behandling (elektrokonvulsiv behandling).

– Ketamin är narkotikaklassat och behöver ges under övervakning medan ECT kan ge övergående minnesbiverkningar och är resurskrävande då patienten behöver sövas  säger Pouya Movahed Rad.

Sammanlagt 63 procent av patienterna i ECT-gruppen blev återställda av behandlingen, jämfört med 46 procent bland de som fick ketamin intravenöst. Både ECT och ketamin kan lyfta en svårt deprimerad patient ur det akuta tillståndet, men tar inte bort sjukdomen helt eftersom den oftast är till sin natur återkommande. Ungefär lika stor andel i ECT-gruppen som i ketamin-gruppen hade fått återfall i sjukdomen vid 12-månadersuppföljningen.

Ketamin – möjligt alternativ till ECT

–  Den snabba effekt av ketamin som andra studier visar har vi inte sett. Våra resultat tyder i stället på att den är kumulativ och tilltar med antalet behandlingar. De äldre personerna i studien svarade över lag sämre på ketaminbehandling, medan yngre svarar ungefär lika bra på ECT som på ketamin
Sex behandlingstillfällen krävdes både av ECT och intravenöst ketamin för tillfrisknande. Fler deltagare i ketaminbehandlingen valde att avbryta sitt deltagande än i gruppen som behandlades med ECT.

– Gruppen vi studerade hade erbjudits och tackat ja till ECT men cirka hälften randomiserades nu till intravenöst ketamin. Det kan ha haft betydelse för att en del av deltagarna valde att avbryta behandlingen i förtid, säger Pouya Movahed Rad. I gruppen som fick ECT var det dock något vanligare med ihållande minnessvårigheter.

De tittade också på det som i sådana här studier kallas avvikande händelser, till exempel biverkningar, i båda grupperna.

– Våra resultat tyder på att intravenöst ketamin inte orsakar allvarliga biverkningar i den här patientgruppen. Men jag tror att man ska sansa sig åt alla håll. Ketamin ska inte överanvändas utan bör användas som ett alternativ för patientgruppen med svår depression. Här vill vi gå vidare och studera de blodprov och annan data vi samlat in, för att se om vi kan hitta markörer som hjälper oss att välja rätt behandling till rätt patient, säger Pouya Movahed Rad.

Den vetenskapliga artikeln:

“Racemic ketamine as an alternative to electroconvulsive therapy for unipolar depression. A randomized, open-label, non-inferiority trial. (KetECT)”

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet

Pouya Movahed Rad, forskare vid Lunds universitet och överläkare och psykiatriker i Region Skåne, har lett studien i vilken man jämfört effekten av intravenös behandling med ketamin mot ECT-behandling vid svår depression. Studien är genomförd i samarbete med Örebro och Linköpings universitet.

Länk till Pouya Movahed Rads profil i Forskningsportalen