Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny spännande forskning från Malmö högskola

2016-02-10
Kerstin Tham-3
Kerstin Tham. Foto: Roger Lundholm

Någon uppmärksam läsare har kanske noterat att det har tillkommit ytterligare en logga på vår sida. Vid årsskiftet gick nämligen Malmö högskola med i samarbetet och berikar nu vår forskningssajt med nya vinklar på hälsovetenskaplig forskning. Aktuellt om vetenskap & hälsa har träffat Kerstin Tham, Malmö högskolas nya rektor.

Vad nytt har läsarna att se fram emot som de inte har fått läsa om tidigare?

– Forskningen vid Malmö högskola har en tvärvetenskaplig prägel och jag hoppas att det ska kunna ge läsarna ett bredare, mer mångfacetterat perspektiv på hälsa. Ett av våra profilområden är jämlik hälsa där vi bland annat ska titta på de socioekonomiska orsakerna till ojämlik hälsa. Ett sätt att komma åt ojämlikheterna är att börja jobba med hälsofrämjande åtgärder tidigt, redan i skolan och där kommer lärarutbildningen och framför idrottsvetenskapen att spela stor roll.

– Vi har också mycket forskning om tandhälsa och det är ett mycket starkt område, odontologiska fakulteten här har den starkaste forskningen i hela Sverige. De har mycket fokus på material, implantat, ytor, beläggningar men också tandhälsans koppling till andra sjukdomar, t.ex. hjärt-kärlsjukdom. Dessutom har vi en del forskning kring hur man kan förebygga psykisk ohälsa.

Vilka förväntningar har du på det nya samarbetet, på vilket sätt kan Malmö högskola dra nytta av samarbetet med Aktuellt om vetenskap & hälsa?

– Jag tror att det är många som inte vet vad Malmö högskola gör så det här är ett mycket bra forum för att sprida kunskap om vår forskning och om vad som händer här.

– Malmö högskola strävar också mot ett nära samarbete med det omgivande samhället. Brukarmedverkan är viktig och där kan nya plattformar, som till exempel Aktuellt om vetenskap och hälsa, öppna nya möjligheter för invånarna att ta del av kunskapen och bli en medaktör. Om vi kan nå ut med vår kunskap på ett lättillgängligt sätt så kommer det i förlängningen att bidra till bättre hälsa.

Den tredje uppgiften, dvs. att förutom forskning och undervisning även kommunicera med allmänheten, verkar vara väldigt central för Malmö högskola. Hur tror du att den kommer att utvecklas inom hälsoområdet?

– Jag tror att medborgarnas och patienternas aktiva medverkan i att ta ansvar för sin hälsa kommer att bli allt viktigare. Jag har precis varit med och medverkat i en ansökan om att bygga upp så kallade Living Labs, en sorts hälsofrämjande mötesplatser för olika hälsoaktörer och medborgare. Det ska vara platser som främjar kunskapsutbyte, där medborgarna ska få möjlighet att lära sig om sin egen hälsa och om olika hälsofrämjande insatser. Att få tillgång till kunskap om hälsa via Aktuellt om vetenskap & hälsa skulle kunna bli en bidragande pusselbit.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ